Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με το Ταμείο Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης(ΤΥΠΕΤ)

Κατηγορία: Ταμεία
Εμφανίσεις: 4980 times

Θέμα: Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης προμήθειας φαρμάκων με το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ).


Από 1-5-2015 τίθεται σε ισχύ η νέα σύμβαση προμήθειας φαρμάκων, που υπογράφηκε μεταξύ του ΠΦΣ και του ΤΥΠΕΤ.
Συνεπώς όλα τα φαρμακεία της χώρας από την ανωτέρω ημερομηνία θα χορηγούν τα φάρμακα στους ασφαλισμένους του ΤΥΠΕΤ με την καταβολή μόνο της συμμετοχής τους.


Οι συνταγές θα υποβάλλονται συλλογικά από τον τοπικό φαρμακευτικό σύλλογο είτε αυτός τηρεί Διανεμητικό Λογαριασμό, είτε όχι.


Επισημαίνεται ότι από 1/5/2015 καμία συνταγή δεν θα αποζημιώνεται εάν κατατίθεται από μεμονωμένο φαρμακείο και όχι μέσω συλλόγου.
Για την καλύτερη οργάνωση διαδικασίας αποστολής των συνταγών και αποζημίωσης των φαρμακείων, επισημαίνουμε επίσης τα εξής:


- Μέχρι τέλος Μαΐου και πάντως πριν την πρώτη αποστολή συγκεντρωτικής κατάστασης οι Τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι (ΤΦΣ) θα αποστείλουν στο ΤΥΠΕΤ Σοφοκλέους 15, 105 52 Αθήνα, Υπηρεσία φαρμάκων, με κοινοποίηση στον ΠΦΣ, το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του τοπικού φαρμακευτικού Συλλόγου στον οποίο θα γίνεται η κατάθεση των οφειλομένων ποσών από το ΤΥΠΕΤ και σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τα φαρμακεία της περιφέρειάς τους:
 Κωδικό φαρμακείου που τηρεί ο ΤΦΣ,
 Επωνυμία φαρμακείου, ακριβώς όπως αναγράφεται στη σφραγίδα,
 ΑΦΜ φαρμακείου και ΔΟΥ.
 Διεύθυνση φαρμακείου,
 Τηλέφωνα επικοινωνίας.

Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων αυτών θα αποστέλλεται άμεσα στο ΤΥΠΕΤ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με τη διαβίβαση των συνταγών του επόμενου μήνα.


- Μέσα στο πρώτο 15θήμερο κάθε μήνα ο κάθε ΤΦΣ θα αποστέλλει στο ΤΥΠΕΤ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, συγκεντρωτική κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Κωδικό φαρμακείου που τηρεί ο ΤΦΣ,
2. Ακριβής επωνυμία φαρμακείου,
3. Πλήθος συνταγών,
4. Συνολικό ποσό συνταγών,
5. Συνολικό ποσό συμμετοχής ασφαλισμένων,
6. Συνολικά αιτούμενο ποσό από το φαρμακείο,
7. ΑΦΜ φαρμακείου.

Στο τέλος της κατάστασης θα υπάρχει το συνολικά αιτούμενο ποσό από τον ΤΦΣ για όλα τα φαρμακεία.
Από τα ανωτέρω στοιχεία τα 1,2,6,και 7 είναι υποχρεωτικά.


Η κατάσταση θα συνοδεύεται από ένα κλειστό φάκελο για κάθε φαρμακείο, μέσα στον οποίο θα υπάρχει ένα μόνο τιμολόγιο και μία αναλυτική κατάσταση σε τρία (3) αντίγραφα, συνοδευόμενη με τις συνταγές χωρισμένες σε χειρόγραφες και ηλεκτρονικά εκτελεσμένες. Πάνω στο φάκελο θα αναγράφεται το φαρμακείο, το πλήθος των συνταγών και τα τρία ανωτέρω αναφερόμενα ποσά.


Χειρόγραφες συνταγές θα αποζημιώνονται μόνο αν φέρουν την ένδειξη αδυναμίας ηλεκτρονικής εκτέλεσης από το φαρμακείο ή αν δεν προβλέπεται η ηλεκτρονική τους εκτέλεση.
Η χειρόγραφη συνταγή για την οποία δεν προβλέπεται ηλεκτρονική εκτέλεση, θα πρέπει να συνοδεύεται και από μία εκτύπωση από το πρόγραμμα του φαρμακείου.


Σε περίπτωση που κάποιο φαρμακείο έχει λίγες συνταγές, θα μπορεί να τις υποβάλλει ανά τρίμηνο αλλά με ένα μόνο τιμολόγιο πάντα την κάθε φορά και μέσα στην τρέχουσα χρήση.


Το ΤΥΠΕΤ θα ενημερώσει έγκαιρα όλους τους τοπικός Φαρμακευτικός Σύλλογος για την ακριβή διεύθυνση στην οποία θα αποστέλλονται οι μηνιαίες καταστάσεις και οι φάκελοι.
 Η ηλεκτρονική μορφή των υποβαλλομένων καταστάσεων συνιστάται να είναι σε Excel με παράθεση των στοιχείων με τη σειρά που αναφέρονται ανωτέρω και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα υποδείγματα και να αποστέλλεται με CD μαζί με τις καταστάσεις.


  Το ΤΥΠΕΤ αποζημιώνει την λιανική τιμή των φαρμάκων, συνεπώς δεν έχει ασφαλιστική τιμή. Θα πρέπει ως εκ τούτου ο κάθε τοπικός Φαρμακευτικός Σύλλογος να τονίσει στα μέλη του ότι θα πρέπει να ελέγξουν αν τα προγράμματα των φαρμακείων τους αντιμετωπίζουν τις ιδιαιτερότητες του ΤΥΠΕΤ.


  Πάνω σε κάθε συνταγή που εκδίδεται από τους ιατρούς και αφορά ασφαλισμένο του ΤΥΠΕΤ, αναγράφονται οι τυχόν θεωρήσεις που απαιτούνται και οι οποίες θα πρέπει να ελέγχονται πριν την εκτέλεσή τους.

Συνταγές που απαιτούν θεώρηση και δεν έχουν θεωρηθεί δεν θα αποζημιώνονται.

-Συνταγές άνω των 100€, για Αθήνα, Πειραία και Θεσσαλονίκη και άνω των 250€ για την υπόλοιπη χώρα, απαιτείται θεώρηση από ελεγκτή ιατρό του Ταμείου Υγείας,εκτός εαν αυτές εχουν συνταγογραφηθεί στα ιατρεία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ ή της Ο.Α.Τ.Υ.Ε στην Πάτρα ή απο οποιαδήποτε μονάδα συνταγογράφησης.

Για συνταγές άνω των 600€ απαιτείται προέγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής του Τ.Υ.Π.Ε.Τ

6. Στον πίνακα που επισυνάπτεται στις οδηγίες αυτές αναφέρονται ορισμένες ακόμα ιδιαιτερότητες στον τρόπο χορήγησης και αποζημίωσης φαρμάκων από το ΤΥΠΕΤ. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε αλλαγών θα ενημερώνεστε έγκαιρα, ώστε με τη σειρά σας να ενημερώνετε τα μέλη σας.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Για τα ακόλουθα σκευάσματα:


1) τα αναλώσιμα υλικά της νόσου του διαβήτη (ταινίες σακχάρου, σύριγγες ινσουλίνης και βελόνες),
2) τα ομοιοπαθητικά φάρμακα,
3) τα γαληνικά,
4) τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που εμπεριέχουν Ω-3 λιπαρά οξέα,
5) τα εισαγόμενα μέσω ΙΦΕΤ φάρμακα ,
6) τα σκευάσματα ειδικής διατροφής και
7) το εμβόλιο Bexsero.
οι ασφαλισμένοι του ΤΥΠΕΤ καταβάλλουν το σύνολο της λιανικής αξίας στο φαρμακείο και για την αποζημίωσή τους απευθύνονται στις υπηρεσίες του Ταμείου.


- Για τα φάρμακα εξωσωματικής, Botox και Disport απαιτείται προέγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ανεξαρτήτως ποσού.


- Για τη συνταγογράφηση φαρμάκων τα οποία δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, ο θεράπων ιατρός πρέπει να συμπληρώνει το ειδικό έντυπο Α (έντυπο ΕΟΦ) και να γνωματεύει για την πορεία της νόσου . Απαιτείται προέγκριση από τον ΕΟΦ και την Υγειονομική Επιτροπή του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.


-Το ΤΥΠΕΤ δεν αποζημιώνει τα φάρμακα που δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, τα φάρμακα των οποίων η θεραπευτική δράση δεν έχει τεκμηριωθεί και τα φάρμακα που είναι σε πειραματική φάση.


-Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δεν αποζημιώνει φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα τα οποία χορηγούνται με ιατρική συνταγή και συγκαταλέγονται στον αρνητικό κατάλογο, καθώς επίσης και φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των μη υποχρεωτικά συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).


Find Us on Facebook

Τα πιο δημοφιλή

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-Φάρμακα του Ν.1729

17 Ιουλ 2014 Ναρκωτικά Ν. 3459/2006

ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ

08 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις

Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

22 Μάι 2014 Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

Αντιτετανικός ορός και εμβολιασμός

09 Σεπ 2014 Επιστημονική Ενημέρωση

Γενικοί Κανόνες Συνταγογράφησης

13 Αυγ 2014 Κανόνες Συνταγογράφησης - Συμμετοχές Φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ ΧΑΛΚΙΔΑ-Πρώην ΟΠΑΔ

12 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις