ΤΥΠΕΤ


ΝΕΟ!!! Έμμεσα μέλη ΤΥΠΕΤ: Εάν στο παραπεμπτικό αναλωσίμων ΣΔ γράφει "ασφαλισμένοι ΕΦΚΑ και ΤΥΠΕΤ" εκτελείται μαζί με τα αναλώσιμα του ΕΟΠΥΥ και δεν γίνεται δαπάνη (19-3-2019).

Σας ενημερώνουμε ότι από 1-5-2015 ισχύει η νέα σύμβαση προμήθειας φαρμάκων που υπογράφηκε μεταξύ του ΠΦΣ και του ΤΥΠΕΤ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας).

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ TYΠET ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Σας ενημερώνουμε ότι το ταμείο του ΤΥΠΕΤ μας διευκρίνισε ότι, σε περίπτωση που ο αριθμός των συνταγών κάποιυ φαρμακείου είναι μικρός, η υποβολή τους (με σκοπό να διαβιβαστούν στο ΤΥΠΕΤ), μπορεί να πραγματοποιηθεί όποιο μήνα το επιθυμεί ο φαρμακοποιός, με την έκδοση ενός τιμολογίου στο τέλος κάποιου μήνα και φυσικά εντός της τρέχουσας οικονομικής χρήσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΥΠΕΤ


Υποβάλλονται σε φάκελο Α4 στον οποίο θα αναγράφονται
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ υποχρεωτικά:

την επωνυμία του φαρμακείου,
το πλήθος των συνταγών,
το συνολικό ποσό συνταγών,
το συνολικό ποσό συμμετοχής ασφαλισμένων,
το συνολικά αιτούμενο ποσό από το φαρμακείο

και θα περιλαμβάνει:

Ένα Τιμολόγιο (ένα για όλους τους μήνες υποβολής π.χ. σε περίπτωση υποβολής ανά τρίμηνο) με στοιχεία:

 

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διεύθυνση:Σοφοκλέους 15

Επάγγελμα:Ασφαλιστικός Οργανισμός

Τ.Κ.:10552

Πόλη:Αθήνα

Α.Φ.Μ:090016381

ΔΟΥ:Α΄Αθηνών

Τηλέφωνα:210 3349300

Συγκεντρωτική Κατάσταση συνταγών φαρμάκων εις τριπλούν (Χ3)
Συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών ΦΥΚ (Χ3)
Πακέτο Χειρόγραφων συνταγών
Πακέτο Ηλεκτρονικών συνταγών

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο ασφαλισμένος θα καταβάλλει στο φαρμακείο μόνο το αντίτιμο της νόμιμης συμμετοχής του επί της λιανικής τιμής των φαρμάκων και ΟΧΙ με βάση την τιμή αναφοράς. Η συμμετοχή υπολογίζεται επί της λιανικής τιμής.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της προαναφερόμενης διαδικασίας τα: α) αναλώσιμα ΣΔ, β) ομοιοπαθητικά, γ) γαληνικά, δ) φαρμ. ιδιοσκευάσματα με Ω-3, ε) τα εισαγόμενα μέσω ΙΦΕΤ φάρμακα, στ) σκευάσματα ειδικής διατροφής, ζ) εμβόλιο Bexsero, στα οποία ακολουθείται η ήδη υπάρχουσα διαδικασία (δλδ. δίνεται η απόδειξη λιανικής στους ασφαλισμένους και αποδίδουν την δαπάνη στο ταμείο τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΝΕΟ!! Από την Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 έχει τεθεί σε λειτουργία η διαδικασία ηλεκτρονικής θεώρησης των συνταγών των φαρμάκων, όπου αυτό απαιτείται. Οι ηλεκτρονικές συνταγές φαρμάκων για τις οποίες απαιτείται θεώρηση από ελεγκτή ιατρό, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης & Παροχών Τ.Υ.Π.Ε.Τ. , δεν πρέπει να προσκομίζονται ή να αποστέλλονται μέσω fax στο Ταμείο Υγείας για έγκριση, καθώς η έγκριση θα δίνεται ηλεκτρονικά. Υπενθυμίζεται ότι θεώρηση απαιτείται για όλες τις συνταγές αξίας από €100,00 έως €599,99, εκτός εάν αυτές έχουν εκδοθεί σε μονάδα συνταγογράφησης του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ή της Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Κατά την έκδοση της συνταγής και σε περίπτωση που αυτή χρήζει θεώρησης, το σύστημα αυτόματα θα ζητά από τον ιατρό την καταχώριση κινητού τηλεφώνου του ασφαλισμένου, ώστε ο ελεγκτής ιατρός να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του για τυχόν διευκρινίσεις που μπορεί να απαιτηθούν, ενώ παράλληλα θα εκτυπώνεται σχετικό σχόλιο επί της συνταγής.

Η ηλεκτρονική θεώρηση θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες 08:00 - 14:00. Συνταγές που εκδίδονται μετά τις 14:00 ή σε μη εργάσιμες ημέρες, θα θεωρούνται το πρωί της αμέσως επόμενης εργάσιμης. Σε περίπτωση που ο ελεγκτής ιατρός απορρίψει τη συνταγή, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. θα ενημερώνει σχετικά τον ασφαλισμένο στο τηλέφωνο που καταχωρήθηκε κατά την έκδοση της συνταγής. Συνταγή για την οποία απαιτείται θεώρηση δεν θα μπορεί να εκτελεστεί από τον φαρμακοποιό, αν δεν προηγηθεί θεώρηση από τον ελεγκτή ιατρό.

Αναφορικά με τις συνταγές αξίας €600,00 και άνω η διαδικασία παραμένει η ίδια. Η συνταγή δηλαδή, επί της οποίας θα έχει εκτυπωθεί και σχετικό σχόλιο με οδηγίες, θα προσκομίζεται ή θα αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, προκειμένου να εγκριθεί από την Υγειονομική Επιτροπή. Μετά την έγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής η συνταγή θα θεωρείται ηλεκτρονικά, ώστε να μπορεί να εκτελεστεί στα φαρμακεία και ο ασφαλισμένος θα ενημερώνεται σχετικά στο τηλέφωνο επικοινωνίας που καταχωρήθηκε κατά την έκδοση της συνταγής.

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ
(περιπτώσεις που αποζημιώνονται)

Σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και εφόσον φέρουν την ένδειξη «λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης»
Εμβόλια απευαισθητοποίησης
Σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος και συνεπώς αδυναμίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σημειώνεται ότι η συνταγή συνταγογραφείται κανονικά στο ατομικό συνταγολόγιο του ΤΥΠΕΤ με την ένδειξη «λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης» και εκτελείται ηλεκτρονικά από τον φαρμακοποιό.
Συνταγή που εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον ιατρό και δεν εκτελείται ηλεκτρονικά στο φαρμακείο δεν αποζημιώνεται.
Η χειρόγραφη συνταγή για την οποία δεν προβλέπεται ηλεκτρονική εκτέλεση, θα πρέπει να συνοδεύεται και από μία εκτύπωση από το πρόγραμμα του φαρμακείου.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η οριστική εκκαθάριση και εξόφληση των λογαριασμών θα γίνεται από το Ταμείο εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την παράδοση τους

ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ

Τυχόν απόρριψη εκτελεσθείσας συνταγής για τυπικές παραλείψεις θα επιστρέφεται στο φαρμακοποιό, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα να την υποβάλλει ξανά μαζί με το λογαριασμό του επόμενου μήνα.

ΕΔΟΕΑΠ

 

Σας ενημερώνουμε ότι από 8-7-2018 ισχύει η νέα σύμβαση προμήθειας φαρμάκων που υπογράφηκε μεταξύ του ΠΦΣ και του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως).

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΔΟΕΑΠ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

Σας ενημερώνουμε ότι το ταμείο του ΕΔΟΕΑΠ μας διευκρίνισε ότι, σε περίπτωση που ο αριθμός των συνταγών κάποιυ φαρμακείου είναι μικρότερος των 10 ανά μήνα, η υποβολή τους (με σκοπό να διαβιβαστούν στο ΕΔΟΕΑΠ), μπορεί να πραγματοποιηθεί όποιο μήνα το επιθυμεί ο φαρμακοποιός, με την έκδοση ενός τιμολογίου στο τέλος κάποιου μήνα και φυσικά εντός της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, δηλαδή με ημερομηνία έως 31-12.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΔΟΕΑΠ


Υποβάλλονται σε φάκελο Α4 στον οποίο θα αναγράφονται
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ υποχρεωτικά:

την επωνυμία του φαρμακείου,
το πλήθος των συνταγών,
το συνολικό ποσό συνταγών,
το συνολικό ποσό συμμετοχής ασφαλισμένων,
το συνολικά αιτούμενο ποσό από το φαρμακείο

και θα περιλαμβάνει:

Ένα Τιμολόγιο (ένα για όλους τους μήνες υποβολής π.χ. σε περίπτωση υποβολής ανά τρίμηνο) με στοιχεία:
Εμφάνιση της εικόνας προέλευσης

Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

Διεύθυνση:Γ. Σισίνη αρ. 18 & Ηριδανού

Επάγγελμα:Ασφαλιστικός Οργανισμός

Τ.Κ.:11528

Πόλη:Αθήνα

Α.Φ.Μ:090001379

ΔΟΥ:Δ΄Αθηνών

Τηλέφωνα:210 7264700

 

Συγκεντρωτική Κατάσταση συνταγών φαρμάκων εις τριπλούν (Χ3)
Συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών ΦΥΚ (Χ3)
Πακέτο Χειρόγραφων συνταγών
Πακέτο Ηλεκτρονικών συνταγών

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο ασφαλισμένος θα καταβάλλει στο φαρμακείο μόνο το αντίτιμο της νόμιμης συμμετοχής του επί της λιανικής τιμής των φαρμάκων και ΟΧΙ με βάση την τιμή αναφοράς. Η συμμετοχή υπολογίζεται επί της λιανικής τιμής. Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αποζημιώνει τη λιανική τιμή του αγοραζόμενου φαρμάκου.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της προαναφερόμενης διαδικασίας τα: α) αναλώσιμα ΣΔ, β) ομοιοπαθητικά, γ) γαληνικά, δ) φαρμ. ιδιοσκευάσματα με Ω-3, ε) σκευάσματα ειδικής διατροφής, ζ) εμβόλια απευαισθητοποίησης, στα οποία ακολουθείται η ήδη υπάρχουσα διαδικασία (δλδ. δίνεται η απόδειξη λιανικής στους ασφαλισμένους και αποδίδουν την δαπάνη στο ταμείο τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Όσες συνταγές απαιτούν θεώρηση (συνταγές αξίας μεγαλύτερης των 500,00€), η τελευταία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος της Η.ΔΙ.Κ.Α. από ειδική επιτροπή το Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Οι συνταγές αυτές για να εμφανίζονται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. έχουν λάβει την απαιτούμενη θεώρηση και μπορούν να εκτελεστούν.

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ
(περιπτώσεις που αποζημιώνονται)

Σε περίπτωση αδυναμίας του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και εφόσον φέρουν την ένδειξη «λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης»
Συνταγές στις οποίες απουσιάζει γνωμάτευση ή θεώρηση (όπου απαιτούνται) θα αποζημιώνονται εφ'όσον κατά την εξέταση σχετικής ένστασης του φαρμακοποιού ή κατά το στάδιο εξηγήσεων επί ελέγχου, προσκομίζεται η σχετική γνωμάτευση.
Συνταγή που εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον ιατρό και δεν εκτελείται ηλεκτρονικά στο φαρμακείο δεν αποζημιώνετα

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η οριστική εκκαθάριση και εξόφληση των λογαριασμών θα γίνεται από το Ταμείο εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την παράδοση τους

ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ

Τυχόν απόρριψη εκτελεσθείσας συνταγής για τυπικές παραλείψεις θα επιστρέφεται στον ΔΙ.ΛΟ.Φ. και ο φαρμακοποιός θα έχει το δικαίωμα να την υποβάλλει ξανά μαζί με το λογαριασμό του επόμενου μήνα.

Συνοδευτικά έγγραφα ΥΠΕΘΑ

Δείτε τα συνοδευτικά έγγραφα για την κατάθεση ταμείων του ΥΠΕΘΑ,ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

Πατήστε ΕΔΩ ,για να εκτυπώσετε την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(με γνήσιο υπογραφής στο Κ.Ε.Π) ,που θα πρέπει να βρίσκετε στο φάκελλο σας.

Το κείμενο θα γράφει:  

Eξουσιοδοτώ τον ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΥΒΟΙΑΣ(Ν.Π.Δ.Δ)

να πληρώνεται αντ εμού ,μέσω του λογαριασμού του .

Απο το 2019 στην πρώτη κατάθεση των ταμείων(ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ,ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ,ΝΑΥΤΙΚΟ),θα δίνετε  μια υπευθυνη δήλωση στον σύλλογο η οποία θ αποστέλεται με email και θα ισχύει για ένα χρόνο.

Για το 2018 όσοι συνάδελφοι εχουν στείλει λογαρασμούς πρέπει να μας φτιάξουν μια υπεύθυνη δήλωση ,θεωρημένη στα ΚΕΠ,για να τη στείλουμε,όπως μας έχει ζητηθεί.  

Θέμα: «Περί Συλλογικής Συμβάσεως προμήθειας φαρμάκων με τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.»

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 3697


Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Περί Συλλογικής Συμβάσεως προμήθειας φαρμάκων με τον
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.»

Κατόπιν σχετικών επιστολών Φαρμακευτικών Συλλόγων προς τον Π.Φ.Σ.
αναφορικά με την από 08.6.2018 Συλλογική Σύμβαση προμήθειας φαρμάκων με τον
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής:
Ως αναφέρεται στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 9938/27.6.2018 έγγραφο του
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (αριθμός πρωτοκόλλου Π.Φ.Σ. 3660/27.6.2018), αντίγραφο του οποίου
σας κοινοποιούμε με την παρούσα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4498/2017 «…στην
ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται υποχρεωτικά για παροχή ιατροφαρμακευτικής –
νοσοκομειακής περίθαλψης όλοι οι εργαζόμενοι (μισθωτοί) σε επιχειρήσεις ή
εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται
σε όλη την Ελλάδα, καθώς και οι εργαζόμενοι σε πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία
τύπου, αλλά και οι μέχρι σήμερα συνταξιούχοι του. Κατά συνέπεια, ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
καθίσταται ο βασικός ασφαλιστικός φορέας παροχής περίθαλψης, όλων των εργαζομένων
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, έντυπα και
διαδικτυακά με μοναδική εξαίρεση τους δημοσιογράφους ασφαλισμένους των ΕΤΑΣ –
ΤΕΑΣ. Σημειώνουμε όμως, ότι όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στα παραπάνω
αναφερόμενα μέσα ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ και ότι από 01/01/2018, ο Οργανισμός
μας έχει δεχθεί 8.500 νέα άμεσα μέλη και τις οικογένειές τους…».
Επίσης, στο άρθρο 1 παρ. δ΄ της ως άνω Συλλογικής Συμβάσεως προβλέπεται
ότι: «δ. Οι φαρμακοποιοί, που δεν επιθυμούν να εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων
του Οργανισμού πρέπει να δηλώσουν αυτό εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένα στον
Φαρμακευτικό Σύλλογο που ανήκουν, μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος της
παρούσης σύμβασης ή από την έναρξη της λειτουργίας του φαρμακείου τους.». Συνεπώς
όποιος φαρμακοποιός δεν επιθυμεί να εκτελεί τις συνταγές του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., θα
πρέπει να το δηλώσει εγγράφως και αιτιολογημένως μέχρι 08.7.2018 στον
Φαρμακευτικό Σύλλογο που ανήκει.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Find Us on Facebook

Τα πιο δημοφιλή

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-Φάρμακα του Ν.1729

17 Ιουλ 2014 Ναρκωτικά Ν. 3459/2006

ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ

08 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις

Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

22 Μάι 2014 Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

Αντιτετανικός ορός και εμβολιασμός

09 Σεπ 2014 Επιστημονική Ενημέρωση

Γενικοί Κανόνες Συνταγογράφησης

13 Αυγ 2014 Κανόνες Συνταγογράφησης - Συμμετοχές Φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ ΧΑΛΚΙΔΑ-Πρώην ΟΠΑΔ

12 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις