ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-Φάρμακα του Ν.1729

Κατηγορία: Ναρκωτικά Ν. 3459/2006
Εμφανίσεις: 104686 times

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-Φάρμακα του Ν.1729

Ο νόμος 1729/1987 -που καθόριζε τα σχετικά με τα ναρκωτικά θέματα- και οι μετέπειτα τροποποιήσεις του αναδιαμορφώθηκαν με απαλοιφές, προσθήκες, αντικαταστάσεις και μεταφορές ναρκωτικών μεταξύ των κατηγοριών (Πίνακες Α΄, Β΄, ΒΣ΄, Γ΄ και ΓΣ΄) στο νέο ισχύοντα νόμο 3459/2006.
Στο ΦΕΚ Α'/103/25.5.2006 του νόμου 3459/2006 καθορίζεται η έννοια των ναρκωτικών ως ουσίες τεχνητές ή φυσικές που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ

Τα κατωτέρω φάρμακα του Πίνακα Δ του Ν. 1729/87 χορηγούνται με συνταγή με μονή κόκκινη γραμμή και αριθμημένη, χωρίς να χρειάζεται σφραγίδα Νομαρχίας και σε οποιαδήποτε ποσότητα αναγράφει ο γιατρός πχ 1,2,3 ή 6 τεμάχια. Οι εν λόγω συνταγές σφραγίζονται με την σφραγίδα του φαρμακείου, αριθμούνται κατά μήνα ή δίμηνο και φυλάσσονται στο φαρμακείο επί 3ετία σε φακέλους ή ντοσιέ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΣ

Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν κωδεϊνη, χορηγούνται με συνταγή του Νόμου 1729/87 (μονόγραμμη θεωρημένη από την Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία, ανεξαρτήτως της συνολικής ποσότητας κωδεϊνης ανά συνταγή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παράβαση των ανωτέρω αποτελεί παράβαση του Ν.1729/87 και συνεπάγεται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα: LONALGAL, LONARID-N, SIVAL-B.

Διευκρινήσεις για συνταγές κωδεϊνούχων σκευασμάτων:
1) Για χορήγηση Lonarid-N tablets ή Lonarid-N supp μέχρι ένα κουτί απαιτείται απλή ιατρική συνταγή. Για δύο τεμάχια απαιτείται θεωρημένη μονόγραμμη συνταγή ενώ για ποσότητες μεγαλύτερες των δύο εμβαλαγίων απαιτείται θεωρημένη δίγραμμη συνταγή.
2) Για χορήγηση Lonalgal tablets μέχρι ένα κουτί απαιτείται απλή θεωρημένη μονόγραμμη συνταγή ενώ για ποσότητα δύο και πλέον κουτιών απαιτείται θεωρημένη δίγραμμη συνταγή. Τα Lonalgal supp έχουν καταργηθεί.
3) Για χορήγηση σιροπιού Sival-B μέχρι ένα φιαλίδιο απαιτείται απλή ιατρική συνταγή. Για δύο φιαλίδια απαιτείται θεωρημένη μονόγραμμη και για ποσότητες μεαγλύτερες δίγραμμη θεωρημένη συνταγή.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

Χορηγούνται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών (δίγραμμη) θεωρημένη από την Νομαρχία, φυλασσόμενη για τρία χρόνια (σε συνεχιζόμενη θεραπεία με Νομαρχιακή απόφαση).Οι συνταγές αυτές αριθμούνται στο συνταγολόγιο αυθημερόν.

Για τα σκευάσματα: Akineton, Roaccutane, Decadurabolin, Nalorex (χορηγείται μόνο από ειδικά κέντρα αποτοξίνωσης), Artane και χημικώς όμοια απαιτείται συνταγή απλή φυλασσόμενη για δύο χρόνια. To σκεύασμα ΧΥΡΕΜ ανήκει από 01.09.2008 στην κατηγορία Γ.

Τρόπος χορήγησης Ναρκωτικών Φαρμάκων


* Όταν αναγράφονται σε συνταγές ασφαλιστικών ταμείων χρειάζεται προθεώρηση.
Για την χορήγηση τους απαιτείται συνταγή σε διπλή κόκκινη διαγράμμιση και θεωρημένη από την Νομαρχία.
1. Μορφίνη:Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3amp (μέγιστη ημερήσια δόση).
2. Πεθιδίνη:Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3 amp των 100mg ή 5 των 50mg (μέγιστη ημερήσια δόση).
3. Κωδείνη:Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 15 tabl.(μέγιστη δόση). *
4. Morficontin:Χορηγείται μόνο μετά από απόφαση της Νομαρχίας με την προσκόμιση διατακτικής στο όνομα του φαρμακοποιού.
5. Dolcontin tabl(10x60mg): Χορηγείται μέχρι 2 κουτιά ανά συνταγή (δόση για 5 μέρες).
6. Durogesic: αυτοκόλλητο σύστημα για διαδερμική χορήγηση.


Α. Ορίζεται ως μέγιστη ημερήσια δόση τα 300μg/hr.


Β. Δύναται με ευθύνη του γιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη) σε ποσότητα μέχρι 300μg/hr (που αντιστοιχεί στην μέγιστη ημερήσια δόση ) για θεραπεία 15 ημερών και για όσες φορές χρειαστεί ανά δεκαπενθήμερο. Σε περίπτωση που η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί θα πρέπει να χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή κατόπιν άδειας της Δ/σεως Υγείας της οικείας Νομαρχίας.


Γ. Τα αυτοκόλητα Durogesic (και γενικά φαιντανύλης) όταν πεθαίνει κάποιος ασθενής πρέπει να επιστρέφονται έστω και χύμα στο φαρμακείο το οποίο με τη σειρά του τα επιστρέφει στην εταιρεία για καταστροφή.


7. Romidon tabl: Μόνο ένα κουτί ανά συνταγή.


8. Romidon amp: Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή.


9. Zideron amp: Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή.

- Πίνακας Β

Χορηγούνται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών (δίγραμμη),θεωρημένη από την Νομαρχία. φυλασσόμενη για τρία χρόνια (σε συνεχιζόμενη θεραπεία με Νομαρχιακή Απόφαση).Οι συνταγές αυτές αριθμούνται και περνιούνται στο συνταγολόγιο αυθημερόν. Όλες οι δίγραμμες συνταγές απαιτούν προθεώρηση. Τα φάρμακα της κατηγορίας αυτής είναι: COCAINE (KMN), DOWER (KMN), METHADONE (KMN), MONGOL , MORFICONTIN, MORHINE (KMN), MXL, OPIUM, OPAMORPH, ORLAAM, PETHIDINE, REDIADOL (όπου ΚΜΝ αναφέρονται φάρμακα κρατικού μονοπωλίου).

Καταχώρηση Ειδικών Συνταγών:
α) Όλες οι συνταγές οι μονόγραμμες ή οι απλές φυλάσσονται και αριθμούνται κατά μήνα ή κατά δίμηνο.
β) Στο συνταγολόγιο αναγράφουμε αυθημερόν υποχρεωτικά όλες τις δίγραμμες συνταγές.
Σημ. Στο ίδιο συνταγολόγιο καταχωρούνται και οι συνταγές αντιμικροβιακών (κεφαλοσπορίνες γ' γενιάς και κινολόνες).

ΥΠΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ν.3459/06)

Με την υπ.αριθ. ΔΥΓ3γ/80696/24-7-2007 απόφαση, το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα OXXALGAN που περιέχει την ουσία TRAMADOL, υπάγεται στον πίνακα Γ' της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3459/06.
Με την υπ. αριθ. ΔΥΓ3γ/52708/24-7-2007 απόφαση, τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα FENTAMUR και METRIFEN που περιέχουν την ουσία FENTANYL, υπάγονται στον πίνακα Γ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3459/06.
Με την υπ.αριθ. ΔΥΓ3γ/38075/24-7-2007 απόφαση το φαρμακευτικό ιδιοσκεύσμα SUBOXONE που περιέχει την ουσία BUPRENORPHINE σε συνδυασμό με την ουσία NALOXONE υπάγεται στον πίνακα Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3459/2006. Η διάθεσή αυτού θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3459/2006. Τα ανωτέρω θα αναγράφονται και επί της εξωτερικής συσκευασίας του προϊόντος τηρουμένων των διατάξεων της Υπ. Απόφασης Α6β/6543/88.

Τέλος στο ΦΕΚ 1257/Β/23-05-2013 δημοσιεύτηκε υπουργική απόφαση περί υπαγωγής των φαρμακευτικών σκευασμάτων στον πίνακα Δ΄ των διατάξεων του Ν.4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

1) ASPENDOS 100mg/ml

2) DORMIPNOL 5mg/ml ΚΑΙ

3) VIBRALIS 100mg/cap, 150 mg/cap ΚΑΙ 200 mg/cap

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ

Σας παραθέτουμε την υπ. Αριθ. ΔΥΓ3γ/οικ/117237/1-9-2009 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1902/Β/4-9-2009 και που αφορά την Προμήθεια Ναρκωτικών Φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών (Κ.Μ.Ν.) στα ιδιωτικά φαρμακεία.

1. Καθορίζεται όπως κάθε αδειούχος φαρμακοποιός διατηρεί υποχρεωτικά στο φαρμακείο του τις κάτωθι ποσότητες ναρκωτικών φαρμάκων, δηλαδή:

Πέντε (5) φύσιγγες μορφίνης των 0,010 γραμμαρίων.
Πέντε (5) φύσιγγες πεθιδίνης των 0,050 ή 0,100 γραμμαρίων.

2. Καθορίζεται ως ανώτατη ετήσια ποσότητα των κάτωθι ειδών του ΚΜΝ, που δύναται κάθε αδειούχος φαρμακοποιός να προμηθεύεται, ως εξής:

Δέκα γραμμάρια (10gr) σκόνης υδροχλωρικής μορφίνης.
Εκατό (100)φύσιγγες υδροχλωρικής μορφίνης των 0,010 γραμμαρίων.
Διακόσιες (200)φύσιγγες υδροχλωρικής πεθιδίνης των 0,100 ή 0,050 γραμμαρίων.

3. Εξαίρεση από την ανωτέρω ετήσια ποσότητα αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η επιπλέον ζητούμενη ποσότητα προορίζεται για τις ανάγκες βαρέως πασχόντων και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση της Νομαρχίας.

Κατάσταση απογραφόμενων ναρκωτικών 2013

Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται στο τέλος κάθε έτους να στέλνουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας κατάσταση, στην οποία αναγράφονται : α) η ποσότητα των ναρκωτικών που υπάρχει στην αρχή του έτους και οι προμήθειες που γίνονται κατά την διάρκεια του έτους, β) το άθροισμα των ναρκωτικών που δόθηκαν κατά το έτος αυτό με συνταγές, γ) το ποσό που καταναλώθηκε κατά το έτος για την παρασκευή φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Εκτυπώστε την κατάσταση ναρκωτικών πατώντας εδώ.

Εκτυπώστε την αίτηση προς τη Διεύθυνση Υγείας πατώντας,εδώ..

Η κατάσταση απογραφής των ναρκωτικών φαρμάκων συνοδεύεται από ειδική Αίτηση και πρέπει να υποβληθεί στη Δ/νση Υγείας έως 15/01/2013. Υποβάλλεται σε 2 αντίγραφα ένα για την Περιφέρεια και ένα για το φαρμακείο.

Για κάθε μία από τις τρίμηνες συνταγές ναρκωτικών πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη κόκκινη συνταγή.

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ

Άρθρο 13 (N. 3459/2006)

Πώληση ναρκωτικών

Η πώληση ναρκωτικών από το Κράτος ανατίθεται στην Ειδική Διαχείριση Ναρκωτικών. Οι αιτήσεις υποβάλ­λονται δια της αρμόδιας διεύθυνσης των Νομαρχιών, η οποία τις διαβιβάζει στο Υπουργείο, με γνώμη της. Η πώ­ληση επιτρέπεται μόνο στα φαρμακεία, νοσοκομεία, κλι­νικές και ιατρούς χωριών, όπου δεν υπάρχουν φαρμα­κεία, ύστερα από άδεια του Υπουργείου Υγείας και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών και εμφανίζει το ποσό από κάθε είδος, το οποίο κάθε έτος θα επιτρέπεται να αγορασθεί, ανάλογα με τις ανάγκες καθενός από τους ανωτέρω.
Τα φαρμακευτικά σκευάσματα του οπίου κατασκευ­άζονται στα φαρμακεία, είτε για ίδια χρήση κάθε φαρμα­κείου είτε και για μεταπώληση σε άλλα φαρμακεία, νο­σοκομεία, κλινικές ή ιατρούς χωριών, όπου δεν υπάρ­χουν φαρμακεία.
Η πώληση των ναρκωτικών από τα φαρμακεία στο κοινό επιτρέπεται μόνο με ιατρικές συνταγές, όχι δε και με αντίγραφα αυτών.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΏΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Α) ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Γ' ΚΑΙ Δ' ΤΟΥ Ν.1729/87

Σχετικά με την διαδικασία καταστροφής των ναρκωτικών φαρμάκων, εκτός αυτών του Μονοπωλίου, των οποίων έχει λήξει η ισχύς και έχουν καταστεί ακατάλληλα προς χρήση, σας γνωστοποιούμε ότι αυτή προβλέπεται από τις υπ.αριθ. Φ1/Γ5/11652/1973 και Υ6/7250/12-7-1993 αποφάσεις.

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω αποφάσεων προκύπτει ότι φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2161/93 και τα οποία για οιανδήποτε αιτία έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλα, καταστρέφονται μια φορά το χρόνο εντός του μηνός Απριλίου σε τόπο και χρόνο που καθορίζει ο Νομάρχης με απόφαση, παρουσία αρμόδιου υπαλλήλου της Διεύθυνσης Υγείας - Πρόνοιας της οικείας Νομαρχίας. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Για την ανωτέρω καταστροφή οι Διευθύνσεις Υγείας - Πρόνοιας των Νομαρχιών πρέπει να ενημερώνουν τον ΕΟΦ, υπάλληλος του οποίου θα παρίσταται στην καταστροφή και ο οποίος θα λαμβάνει μέριμνα για την ταινία γνησιότητας και θα προσυπογράψει το πρωτόκολλο.

Εάν ο ΕΟΦ αδυνατεί να παρίσταται στην ανωτέρω καταστροφή, αυτή πραγματοποιείται παρουσία μόνο του υπαλλήλου της οικείας Νομαρχίας ο οποίος λαμβάνει μέριμνα για την ταινία γνησιότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς τις Δ/νσεις Υγείας των οικείων Νομαρχιών.
Μετά το πέρας της καταστροφής συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο το οποίο υποβάλλεται στην οικεία Υπηρεσία της Νομαρχίας και στην Δ/νση Φαρμάκων - Φαρμακείων του Υπουργείου.

Β) ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Β' ΤΟΥ Ν.1729/87

Ουσίες ή φαρμακευτικά σκευάσματα που υπάγονται στον πίνακα Β του άρθρου 4 του Ν.1729/87 και έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξεως των, προκειμένου να καταστραφούν, επιστρέφονται στην Κεντρική Διαχείριση Ναρκωτικών ή στα παραρτήματα αυτής.

Για την επιστροφή απαιτείται έγκριση από το Υπ.Υγείας και Πρόνοιας ύστερα:

α. από αίτηση του ενδιαφερόμενου νομικού ή φυσικού προσώπου, προς την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Δ/νση ή Τμήμα Υγιεινής) η οποία διαβιβάζεται στην Δ/νση Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υ.Υ.Π. και

β. γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών του Ν.1729/87, άρθρο 2.

Κράτα το


Find Us on Facebook

Τα πιο δημοφιλή

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-Φάρμακα του Ν.1729

17 Ιουλ 2014 Ναρκωτικά Ν. 3459/2006

ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ

08 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις

Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

22 Μάι 2014 Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

Αντιτετανικός ορός και εμβολιασμός

09 Σεπ 2014 Επιστημονική Ενημέρωση

Γενικοί Κανόνες Συνταγογράφησης

13 Αυγ 2014 Κανόνες Συνταγογράφησης - Συμμετοχές Φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ ΧΑΛΚΙΔΑ-Πρώην ΟΠΑΔ

12 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις