ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

1ον. Η διημέρευση και διανυκτέρευση είναι υποχρεωτική για όλους τους φαρμακοποιούς, εκτός από εκείνους που έχουν νομίμως απαλλαχθεί για σοβαρούς λόγους υγείας με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 1963/1991).

2ον. Καθ’ όλη την διάρκεια της διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως ο φαρμακοποιός υποχρεούται όπως παραμένει στο φαρμακείο του και να εξυπηρετεί τους ασθενείς. Το ΠΔ 479/1981 ορίζει ειδικές διατάξεις μόνο για τους δήμους και κοινότητες στις οποίες λειτουργούν από 2 έως 6 φαρμακεία.

3ον. Ο φαρμακοποιός κατά την διάρκεια της διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως υποχρεούται να χορηγεί ΜΥΣΥΦΑ και άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, ως επίσης και κάθε άλλο προϊόν που πωλείται από το φαρμακείο (πχ. παραφαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά κλπ),η δε άρνηση χορήγησης δύναται να επισύρει κατά του παραβάτη τις κατά το νόμο κυρώσεις. Ευνόητο είναι ότι δεν απαιτείται ιατρική συνταγή για τα ΜΥΣΥΦΑ και τυχόν απαίτησή της για την χορήγηση αυτών είναι παντελώς αυθαίρετη.

4ον. Οι παραβάτες των περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων διατάξεων, πλην των προβλεπόμενων ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων, τιμωρούνται με απόφαση του αρμόδιου περιφερειάρχη, με πρόστιμο και,σε περίπτωση υποτροπής, με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από πέντε (5) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες (άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 1963/1991).

5ον. Οι φωτεινές σημάνσεις και ο σταυρός των φαρμακείων πρέπει να διατηρούνται σε λειτουργία μονό κατά τη διανυκτέρευση αυτών. Σχετικώς το Υπουργείο Υγείας δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(β)/ΓΠ.οικ./36647/2010 έγγραφό του με θέμα «Διανυκτερεύσεις και φωτεινή σήμανση φαρμακείων» αναφέρει διαμαρτυρίες πολιτών για τη σύγχυση που προκαλείται εκ του γεγονότος ότι οι φωτεινές σημάνσεις και ο σταυρός ορισμένων φαρμακείων παραμένουν φωτεινές, χωρίς να διανυκτερεύουν τα φαρμακεία αυτά.

6ον. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα φαρμακεία που διανυκτερεύουν, οφείλουν να έχουν τις εισόδους τους καταλλήλως φωτισμένες (άρθρο 5 παρ. 5, τελευταίο εδάφιο του Β.Δ. 398/1963), και εφόσον υπάρχουν λόγοι ασφαλείας να χορηγούνται τα αιτούμενα φάρμακα, συνταγογραφούμενα ή μη, από την ειδική θυρίδα ασφαλείας εξυπηρετήσεως του κοινού (άρθρο 4 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του Ν. 1963/1991).


efimeries

koinoniko-farmakeio