Κατάθεση Συνταγών Ναρκωτικών

Συνταγή: Κάθε έγγραφη εντολή του θεράποντα ιατρού για την παρασκευή και χορήγηση οποιουδήποτε φαρμάκου. Είναι επίσημο αποδεικτικό έγγραφο και πρέπει πάνω σε αυτή απαραίτητα να αναγράφονται :
το ονοματεπώνυμο,
η ειδικότητα,
η διεύθυνση,
ο αριθμός τηλεφώνου του θεράποντα ιατρού .
Στο κάτω μέρος της συνταγής πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού.

Οι συνταγές μπορούν να καταταγούν σε 3 κατηγορίες.
Α. Απλές ιατρικές συνταγές
Β. Συνταγές που φυλάσσονται για 2 χρόνια
Γ. Συνταγές ναρκωτικών που πρέπει να φυλάσσονται για 3 χρόνια.(εδώ ανήκουν οι συνταγές ναρκωτικών)

Read more

ΠΡΟΣΟΧΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ .
Άρθρο 14
Υποχρεώσεις φαρμακοποιών
1. Οι φαρμακοποιοί οφείλουν να φυλάσσουν τις συ−
νταγές, με βάση τις οποίες χορηγήθηκαν τα ναρκωτικά
φάρμακα, τουλάχιστον για μία τριετία, χωριστά από
τις λοιπές συνταγές και σε δέσμες που περιλαμβάνουν
τις συνταγές ενός τριμήνου. Οφείλουν επίσης να ανα−
γράφουν σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο δίδεται δωρεάν
από το Υπουργείο Υγείας, τα ποσά τα οποία έχουν
καταναλωθεί κατά το τέλος κάθε τριμήνου, με άθροιση
των αναγραφόμενων στις συνταγές, καθώς και εκείνων
τα οποία χωριστά καταναλώθηκαν για κάθε παρασκευή
φαρμακευτικού σκευάσματος.
2. Οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται στο τέλος κάθε
έτους να στέλνουν στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας
Περιφέρειας κατάσταση, στην οποία αναγράφονται: α) η
ποσότητα των ναρκωτικών που υπάρχει στην αρχή του
έτους και οι προμήθειες που γίνονται κατά τη διάρκεια
του έτους, β) το άθροισμα των ναρκωτικών που δόθη−
καν κατά το έτος αυτό με συνταγές, γ) το ποσό που
καταναλώθηκε κατά το έτος για την παρασκευή φαρ−
μακευτικών σκευασμάτων. Οι καταστάσεις που στάλθη−
καν από τα φαρμακεία υποβάλλονται από τις ως άνω
αρμόδιες υπηρεσίες, με αντίστοιχες συνοπτικές που
συντάσσονται από αυτές, στο Υπουργείο Υγείας εντός
του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους ανυπερθέτως.
3. Στους φαρμακοποιούς, οι οποίοι δεν υποβάλλουν
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο αυτό
τις ετήσιες καταστάσεις, επιβάλλεται ποινή σύμφωνα
με τις διατάξεις του νόμου περί επιθεωρήσεως φαρμα−
κείων. Επίσης επιβάλλεται ποινή, σύμφωνα με τις ίδιες
διατάξεις, στους φαρμακοποιούς ή διευθυντές φαρμα−
κείων, οι οποίοι δεν τηρούν ή τηρούν άτακτα το βιβλίο
που ορίζεται από το όρθρο αυτό ή δεν φυλάσσουν τις
συνταγές των ιατρών με τις οποίες χορηγήθηκαν τα
ναρκωτικά.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-Φάρμακα του Ν.1729

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-Φάρμακα του Ν.1729

Ο νόμος 1729/1987 -που καθόριζε τα σχετικά με τα ναρκωτικά θέματα- και οι μετέπειτα τροποποιήσεις του αναδιαμορφώθηκαν με απαλοιφές, προσθήκες, αντικαταστάσεις και μεταφορές ναρκωτικών μεταξύ των κατηγοριών (Πίνακες Α΄, Β΄, ΒΣ΄, Γ΄ και ΓΣ΄) στο νέο ισχύοντα νόμο 3459/2006.
Στο ΦΕΚ Α'/103/25.5.2006 του νόμου 3459/2006 καθορίζεται η έννοια των ναρκωτικών ως ουσίες τεχνητές ή φυσικές που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές.

Read more

(Π.Δ. 148) Κώδικας κανονιστικών διατάξεων τις εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ / ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1

Χορήγηση ιδιοσκευασμάτων και σκευασμάτων

Read more

Find Us on Facebook

Τα πιο δημοφιλή

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-Φάρμακα του Ν.1729

17 Ιουλ 2014 Ναρκωτικά Ν. 3459/2006

ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ

08 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις

Αντιτετανικός ορός και εμβολιασμός

09 Σεπ 2014 Επιστημονική Ενημέρωση

Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

22 Μάι 2014 Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

Γενικοί Κανόνες Συνταγογράφησης

13 Αυγ 2014 Κανόνες Συνταγογράφησης - Συμμετοχές Φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ ΧΑΛΚΙΔΑ-Πρώην ΟΠΑΔ

12 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις