Κατάθεση Συνταγών Ναρκωτικών

Κατηγορία: Ναρκωτικά Ν. 3459/2006
Εμφανίσεις: 6500 times

Συνταγή: Κάθε έγγραφη εντολή του θεράποντα ιατρού για την παρασκευή και χορήγηση οποιουδήποτε φαρμάκου. Είναι επίσημο αποδεικτικό έγγραφο και πρέπει πάνω σε αυτή απαραίτητα να αναγράφονται :
το ονοματεπώνυμο,
η ειδικότητα,
η διεύθυνση,
ο αριθμός τηλεφώνου του θεράποντα ιατρού .
Στο κάτω μέρος της συνταγής πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού.

Οι συνταγές μπορούν να καταταγούν σε 3 κατηγορίες.
Α. Απλές ιατρικές συνταγές
Β. Συνταγές που φυλάσσονται για 2 χρόνια
Γ. Συνταγές ναρκωτικών που πρέπει να φυλάσσονται για 3 χρόνια.(εδώ ανήκουν οι συνταγές ναρκωτικών)

Άρθρο 4 (Ν.1729/87)

1. Ναρκωτικά κατά την έννοια του νόμου αυτού είναι ουσίες τεχνητές ή φυσικές που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές και που περιλαμβάνονται ιδίως στους τέσσερις (4) πίνακες του άρθρου αυτού.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δικαιοσύνης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών του άρθρου 2, μπορούν να προσθέτονται ή να αφαιρούνται ουσίες στις κατηγορίες του άρθρου αυτού ή να μεταφέρονται από τη μία κατηγορία στην άλλη ή να μεταβάλλονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της διάθεσής τους ιδίως σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις.
3. Οι ουσίες που υπάγονται στα ναρκωτικά καταχωρούνται σε τέσσερις πίνακες.

Πίνακας Α'

1.ΔΕΣΟΜΟΡΦΙΝΗ: Διυδροδεσοξυμορφίνη
DESOMORPHINE: DIHYDRODESOXYMORPHINE
2.DET: N. N-Διαιθυλοτρυπταμίνη
DET: Ν.Ν-ΔΙΕΤΗΥΛΤΡΥΠΤΑΜΙΝΕ
3.DMHP: (Διμεθυλο-1,2 επτυλο)-3 τετραϋδρο-7, 8, 9, 10 τριμεθυλο-6,6,0 διβενζο-6Η (Β,Δ) πυρανόλη-1
DMHP: (DIMETHYL-1,2 HEPTYL) – 3 TETRAHYDRO- 7, 8, 9, 10.
TRIMETHYL-6,6,9, DIBENZO – 6H(B, D) PYRANOL-1
4.DMT: N.N. – ιμεθυλοτρυπταμίνη
DMT: N.N. – DIMETHYLTRYPTAMINE
5.ΗΡΩΙΝΗ: Διακετυλομορφίνη
HEROINE: DIACETYLMORPHINE
6.ΚΑΝΝΑΒΙΣ ΚΑΙ ΡΗΝΙΝΗ ΚΑΝΝΑΒΕΩΣ
CANNABIS ET RESINE DE CANNABIS
7.ΚΕΤΟΒΕΜΙΔΟΝΗ: (μ-υδροξυφαινυλο)-4 μεθυλο-1 προπιονυλο-4 πιπεριδίνη
CETOBEMIDONE: (Μ-ΗΥΔΡΟΧΥΠΗΝΕΝΥL)-4 METHYL-1 PROPIONYL-4 PIPERIDINE
8.(+)ΛΥΣΕΡΓΙΔΙΟΝ, LSD, LSD-25: (+)-N.N-διαιθυλαμίδιον του D-λυσεργινικού οξέως
(+)-LYSERGINE, LSD, LSD-25: (+)-N.N-DIETHYL-LYSERGAMIDE
9.ΜΕΣΚΑΛΙΝΗ: Τριμεθοξυ-3,4,5 φαινυλαιθυλαμίνη
MESCALINE: TRIMETHOXY-3,4,5 PHENETHYLAMINE
10.ΠΑΡΑΕΞΥΛΗ: Εξυλο-3 τετραϋδρο-7,8,9,10 τριμεθυλο-6, 6, 9 διβενζο-6Η (β,δ) πυρανόλη-1
PARAHEXYLE: HEXYL-3 TETRAHYDRO-7,8,9,10 TRIMETHYL-6, 6, 9 DIBENZO-6H (B,D) PYRANOL-1
11.PCE: N-αιθυλο -1- φαινυλκυκλοεξυλαμίνη PCE: N-ETHYL-1-PHENYLCYCLOHEXYLAMINE
12.PHP ή PCPY: 1-(1-φαινυλκυκλοεξυλο) πυρρολιδίνη.
PHP ή PCPY: 1-(1-PHENYLCYCLOEXYL) PYRROLIDINE
13.STP, DOM: Διμεθοξυ-2,5 μεθυλο-4 φαινυλαιθυλαμίνη
STP, DOM: DIMETHOXY – 2,5 METHYL-4PHENETHYLAMINE
14.TPC: 1-[1-(2-θειενυλο) κυκλοεξυλο-]ππεριδίνη
TPC: 1[1-(2-THINENYL_ CYCLOHEXYL, PIPERIDINE
15.TETΠΑΫΔΡΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΛΗ: Πεντυλο-3 τετραϋδρο-6α, 7, 10, 10α τριμεθυλο-6, 6, 9 διβενο-6Η (β,δ) πυρανόλη-1
TETRAHYDROCANNABINOL: PENTYL-3 TETRAHYDRO-6α, 7, 10, 10α TRIMETHYL-6, 6, 9 DIBENZO-6H (Β,D)PYRANOL-1
16.ΨΙΛΟΚΥΒΙΝΗ: ο –Φωσφορυλο-υδροξυ-4 Ν, Ν-διμεθυλοτρυπταμίνη
PSILOCYBINE: o-PHOSPHORYL-HYDROXY-4N. N-DIMETHYL TRYPTAMINE
17.ΨΙΛΟΚΙΝΗ: (Διμεθυλαμινο-2 αιθυλο) -3ινδολόλη-4
PSILOCINE: (DIMETHYLAMINO-2 ETHYL)-3 INDOLOL-4
18.Τα άλατα των ανωτέρω ουσιών και τα ισομερή αυτών.

Η παραγωγή, κατοχή, εισαγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια, επεξεργασία, κυκλοφορία και με οποιονδήποτε τρόπο μεσολάβηση στη διακίνηση των ουσιών του πίνακα Α' είναι αποκλειστικό δικαίωμα του Κράτους που ασκείται από τον Ε.Ο.Φ.
Η διάθεση αυτών των ουσιών γίνεται μόνο σε εργαστήριο ή νοσοκομεία για την εκτέλεση εγκεκριμένων προγραμμάτων μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών του άρθρου 2.

Πίνακας Β'

1.ΑΙΘΥΛΟΜΟΡΦΙΝΗ: Αιθυλο-3 μορφίνη ETHYLMORPHINE: ETHYL 3 – MORPHINE
2.ΔΕΞΤΡΟΜΟΡΑΜΙΔΙΟΝ: (+) [Μεθυλο-2 οξο-4 διφαινυλο-3, 3(PYRROLIDINYL-1)-4 BUTYL]-4 μορφολίνη
DEXTROMORAMIDE: (+) [METHYL-2-OXO-4 DIPHENYL-3, 3 (PYRROLIDINYL-1)-4 BUTYL]-4 MORPHOLINE
3.ΚΟΚΑΪΝΗ: Μεθολεστήρ της βενζοϋλοεκγονίνης COCAINE: ESTER METHYLIQUE DE LA BENZOYLEGGONINE
4.ΚΩΔΕΙΝΗ: Μεθυλαιθήρ της μορφίνηςβCODEINE: ETHER METHYLIQUE DE LA MORPHINE
5.ΜΕΘΑΔΟΝΗ: Διφαινυλο-4, 4 διμεθυλαμινο-6 επταμόνη-3
METHADONE: DIPHENYL-4, 4 DIMETHYLAMINO-6 HEPTANONE-3
6.ΜΟΡΦΙΝΗ MORPHINE
7.OΠΙΟ OPIUM
8.ΟΠΙΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ: Μείγμα υδροβρωμικών αλάτων των αλκαλοειδών του οπίου
OPIUM CONCENTRATUM: MELANGE DES BROMHYDRATES DES ALCALOIDES DE L' OPIUM
9.ΠΕΘΙΔΙΝΗ: Μεθυλο-1 φαινυλο-4 πιπεριδινο-καρβοξυλικός-4 αιθυλεστήρ
PETHIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L' ACIDE METHYL-1 PHENYL-4 PIPERIDINE-CARBOXYLIQUE-4
10.Τα άλατα και τα ισομερή αυτών, εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται σε άλλο άρθρο.

Η παραγωγή, κατοχή, εισαγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία γενικά των πρώτων υλών και των έτοιμων προϊόντων που εισάγονται από το εξωτερικό, καθώς και η διακίνηση των ουσιών των φαρμακοτεχνικών προϊόντων και των ιδιοσκευασμάτων του πίνακα Β', γίνεται μόνο από το Κρατικό Μονοπώλιο Ναρκωτικών ύστερα από άδεια και με ευθύνη του Ε.Ο.Φ. και γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών.

Πινακας Γ

1.ΑΙΘΥΛΟ-ΜΕΘΥΛΟΘΕΙΑΜΒΟΥΤΕΝΙΟ: Αιθυλομεθυλαμενο-3 δι-(θειενυλο-2')-1, 1 βουτένιο-1
ETHYLMETHYL THIAMBUTENE: ETHYLMETHYLAMINO-3 DE-(THIENYL-2')-1, 1 BUTENE-1
2.AKETORFINH: Ακετυλο-3-0 τετραϋδρο- (υδροξυ-1 μεθυλο-βουτυλο-1)-7α ενδοαιθενο-6, 14 οριπαβίνη ACETORPHINE: ACETYL-3-0 TETRAHYDRO- (HYDROXY 1 METHYL-BUTYL-1)-7α ENDOETHENO-6, 14 ORIPAVINE.
3.ΑΚΕΤΥΛΟΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΙΝΗ
ACETYLDIHYDROCODEINE
4.ΑΚΕΤΥΛΟΜΕΘΑΛΟΝΗ: Ακετοξυ-3 διμεθυλαμινο-6 διφαινυλο-4,4 επτάνιο
ACETYLMETHADOL: ACETOXY -3 DIMETHYLAMINO-6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANE
5.ΑΛΦΑΚΕΤΥΛΟΜΕΘΑΔΟΝΗ ια-Ακετοξυ-3 διμεθυλαμινο-6 διφαινυλο-4, 4 επτάνιο.
ALPHACETYLMETHADOL: ALPHA-ACETOXY-3 DIMETHYL-AMINO-DIPHENYL-4, 4 HEPTANE
6.ΑΛΦΑΜΕΘΑΔΟΝΗ: α-Διμεθυλαμινο-6 διφαινυλο-4, 4 επτανόλη-3
ALPHAMETHADOL: ALPHA-DIMETHYLAMINO-6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANOL-3.
7.ΑΛΦΑΜΕΠΡΟΔΙΝΗ: α-Αιθυλο-3 μεθυλο-1 φαινυλο-4 προπιονοξυ-4 πιπεριδίνη
ALPHAMEPRODINE: ALPHA-ETHYL-3 METHYL-1 PHENYL-4 PROPIONOXY-4 PIPERIDINE
8.ΑΛΦΑΠΡΟΔΙΝΗ: α-Διμεθυλο-1, 3 φαινυλο-4 προπιονοξυ-4 πιπεριδίνη
ALPHAPRODINE: ALPHA – DIMETHYL-1, 3 PHENYL-4 PROPIONOXY-4 PIPERIDINE
9.ΑΛΦΕΝΤΑΝΥΛΗ: ν-[1-2 (4-ΑΙΘΥΛΟ-4, 5-διϋδρο-5-οξο-1 Η-τετραζολ-1-υλο) αιθυλο] 4-(μεθοξυμεθυλο)-4-πιπεριδινυλο] Ν-φαινυλπροπαναμίδη μονοϋδροχλωρίδιο
ALFENTANYL: N-31-2(4-ΕΤΗYL-4, 5-DIHYDRO-5-OXO1H-ΤΕΤΡΑΖΟΛ-1-ΥL) ETHYL] 4-(METHOXYMETHYL-4-PIPERIDINYL] N-PHENYL PROPANAMIDE MONOHYDROXHLORIDE
10.ΑΛΛΥΠΡΟΔΙΝΗ: Αλλυλο-3 μεθυλο-1 φαινυλο-4 προπιονοξυ-4 πιπεριδίνη
ALLYPRODINE: ALLYL-3 METHYL-1 PHENYL-4 PROPIONOXY-4 PIPERIDINE
11.ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: α-Μεθυλοφαινυλαιθυλαμίνη
AMPHETAMINE: a-METHYLPHENETHYLAMINE
12.ANILERIDINH: π-Αμινοφαινυλαιθυλο-1 φαινυλο-4 πιπεριδινο-καρβοξυλικός- 4 αιθυλεστήρ
ANILERIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L' ACIDE P-AMINOPHENETHYL-1 PHENYL-4 PIPERIDINE-CARBOXYLIQUE-4.
13.ΒΕΖΙΤΡΑΜΙΔΙΟ: (Κυανο-3 διφαινυλο-3, 3 προπυλο)-1 (οξο-2 προπιονυλο-3 βενζιμιδαζολινυλο-1)-4 πιπεριδίνη.
ΒΕΖΙΤRAMIDE: (CYANO-3 DIPHENYL-3, 3 PROPYLO)-1 (OXO -2 PROPIONYL-3 BENZIMIDAZOLINYL-1) -4 PIPERIDINE
14.BENZEΘΙΔΙΝΗ: (Βενζυλοξυ-2 αιθυλο_ 1 φαινυλο-4 πιπεριδινο – καρβοξυλικός-4 αιθυλεστήρ
ΒΕΝΖΕΤΗΙDΙΝΕ: ESTER ETHYLIWUE DE L' ACIDE (BENZYLOXY – 2 ETHYL) 1 PHENYL-4 PIPERIDINE- CARBOXYLIQUE – 4.
15.BENZYΛΟΜΟΡΦΙΝΗ: Βενζυλο – 3 μορφίνη
BENZYL MORPHINE: BENZYL – 3 MORPHINE
16.BHTA ΑΚΕΤΥΛΟΜΕΤΑΔΟΛΗ: Β-Ακετοξυ-3 διμεθυλαμινο-6 διφαινυλο-4, 4 επτάνιο
BETACETYLMETHADOL: BETA – ACETOXY – 3 DIMETHYLAMINO-6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANE
17.ΒΗΤΑ ΜΕΘΑΔΟΛΗ-β-Διμεθυλαμινο-6 διφαινυλο-4, 4 επτανόλη-3
ΒΕΤΑΜΕTHADOL: BETA-DIMETHYLAMINO-6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANOL-3
18.BHTA ΜΕΠΡΟΔΙΝΗ: β-Αιθυλο – 3 μεθυλο – 1 φαινυλο-4 προπιονυξη-4 πιπεριδίνη
BETAMEPRODINE: BETA – ETHYL-3 METHYL-1 PHENYL-4 PROPIONOXY-4 PIPERIDINE
19.BHTA ΠΡΟΔΙΝΗ: Β.Διμεθυλο-1, 3 φαινυλο-4 προπιονοξ-4 πιπεριδίνη
ΒΕΤΑPRODINE: BETA-DIMETHYL-1, 3 PHENYL-4 PROPIONOXY-4 PIPERIDINE
20.BOYΤΟΡΦΑΝΟΛΗ: (-) 17-cyclobutylome thylo-3, 14 DIHYDROXY-MORPHINANE
21.BOYTYRIKOS ΕΣΤΗΡ ΤΗΣ ΔΙΟΞΑΦΑΙΤΥΛΗΣ Μορφολινο-4 διφαινυλο-2, 2 βουτυρικός αιθυλεστήρ
BUTYRATE DE DIOXAPHETYL: MORPHOLINO-4 DIPHENYL-2, 2 BUTYRATE D' ETHYLE.
22.ΔΕΞΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: (+)-α-Μεθυλοφαινυλαιθυλαμίνη
DEXAMPHETAMINE: (x)-a-METHYLPHENETHYLAMINE
23.ΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΙΟ: α(+) -4-διμεθυλαμινο-3- μεθυλο-1, 2 διφαινυλο-2- βουτανόλη προπονική
DEXTROPROPOXYPHENE: a(D)-4-DIMETHYLAMINO-3-METHYL-1, 2 DIPHENYL-2 BUTANOL PROPIONATE
24.ΔΙΑΘΥΛΟΘΕΙΑΜΒΟΥΤΕΝΙΟΝ: Διαιθυλαμινο-3 δι(θειενυλο-2')-1, 1 βουτένιο 1
DIETHYLTHIAMBUTENE: DIETHYLAMINO-3DI –(THIENYL-2)-1,1 BUTENE-1
25.ΔΙΑΜΠΡΟΜΙΔΙΟΝ: [Ν-Μεθυλοφαινυλαιθυλαμινο)-2 προπυλο] προπιονανιλιδιο
DIAMPROMIDE: 3(N-METHYLPHENETYALAMINO)-2 PROPYL] PROPIONANILIDE
26.ΔΙΜΕΦΑΙΠΤΑΝΟΛΗ: Διμεθυλαμινο-6 διφαινυλο-4, 4 επτανόλη-3
DIMEPHEPTANOL: DIMETHYLAMINO-6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANOL-3
27.ΔΙΜΕΘΥΛΟΘΕΙΑΜΒΟΥΤΕΝΙΟ: Διμεθυλαμινο-3 δι-(θειενυλο , 1, 1 βουτένιο-1
DIMETHYLTHIAMBUTENE: DIMETHYLAMINO-3 DI-(THIENYL-2')-1, 1 BUTENE-1
28.ΔΙΜΕΝΟΞΑΔΟΛΗ: Διμεθυλαμινο-2 αιθυλεστήρ του αιθοξυ-1 διφαινυλο-1, οξικού οξέος
DIMENOXADOL: ETHOXY-1, DIPHENYL-1, 1 ACETATE DE DIMETHYLAMINO-2 ETHYLE
29.ΔΙΠΙΠΑΝΟΝΗ: Διφαινυλο-4, 4 πιπεριδινο-6 επτανόνη-3
DIPIPANONE: DIPHENYL-4, 4 PIPERIDINE-6 HEPTANONE-3
30.ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΙΝΗ: Υδροξυ-6 μεθοξυ-3 Ν-μεθυλοεποξυ-4, 5 μορφινάνιο
DIHYDROCODEINE: HYDROXY-6, METHOXY-3 N-METHYL-EPOXY-4, 5 MORPHINANE
31.ΔΙΥΔΡΟΜΟΡΦΙΝΗ: Διϋδροξυ-3, 6 Ν-μεθυλοεποξυ-4, 5 μορφινάνιο DIHYDROMORPHINE: DIHYDROXY-3, 6 N-METHYL-EPOXY-4, 5 MORPHINANE
32.ΔΙΦΑΙΝΟΞΙΝΗ: 1-(3-κυανο-3, 3 διφαινυλοπροπυλο)-4 φαινυλο-4 πιπεριδινο-καρβοξυλικό οξύ
DIPHENOXINE ACIDE 1-(3-CYANO-3, 3DIPHENYLPROPYL) 4-PHENYL-4 PIPERIDINE CARBOXYLIQUE.
33.ΔΙΦΑΙΝΟΞΥΛΑΤΗ: (Κυανο-3διφαινυλο-3, 3 προπυλο)-1 φαινυλο-4 πιπεριδινο-καρβοξυλικός-4 αιθυλεστήρ
DIPHENOXYLATE: ESTER ETHYLIQUE DE L' ACIDE (CYANO-DIPHENYL-3, 3 PROPYL)-1 PHENYL-4 PIPERIDINE-CARBOXYLIQUE-4
34.ΔΡΟΤΕΒΑΝΟΛΗ: (3,4 διμεθοξυ-17-μεθυλομορφίνη-6β, 15διόλη).
DROTEBANOL: (3,4 DIMETHOXY-17-METHYLMORPHINAN 6B, 14 DIOL)
35.EKGONINH 9 Οι εστέρες της και τα παράγωγά της, τα οποία δύνανται να μετασχηματισθούν προς εκγονίνη και κοκαϊνη.
ECGONINE: LES ESTERES ET DERIVES SUSCEPTIBLES D' ETRE TRANSFORMES ENECGONINE ET COCAINE
36.ΕΡΥΘΡΟΞΥΛΟΥ ΚΟΚΑ ΦΥΛΛΑ
COCA (FEUILLES DE COCA)
37.ΕΤΟΝΙΤΑΖΕΝΙΟΝ:(Διαιθυλαμινο-2αιθυλο)-1π-αιθοξυβενζυλο-2νιτροβενζιμιδαζόλιο-5.
ΕΤΟΝΙΤΑΖΕΝΕ:(DIETHYLAMINO-2ETHYL)-1P-ETHOXYBENZYL-2 NITROBENZIMIDAZOLE-5.
38.ΕΤΟΞΕΡΙΛΙΝΗ:[(Υδροξυ-2 αιθοξυ)-2 αιθυλο]-1 φαινυλο-4 πιπεριδινο-καρβοξυλικός-4 αιθυλεστήρ.
ETOXERIDINE: ESTER ETHYLIWUE DE L' ACIDE [(HYDROXY-2 ETHOXY)-2 ETHYL]-1 PHENYL-4 PIPERIDINE-CARBOXYLIQUE-4.
39.ΕΤΟΡΦΙΝΗ, Μ-99: Τετραϋδρο-(υδροξυ-1 μεθυλοβουτυλο-1)-7α ενδοαιθενο-6, 14 οριπαβίνη
ETORPHINE, M-99: TETRAHYDRO-(HYDROXY-1 METHYL-BUTYL-1)-7A ENDOETHENO-6, 14 ORIPAVINE.
40.ΘΗΒΑΙΝΗ:
THEBAINE
41.BHBAKONH: Ακετυλοδιυδροκωδεϊνόνη
THEBACONE: ACETYLDIHYDROCODEINONE
42.ΙΣΟΜΕΔΑΔΟΝΗ: Διμεθυλαμινο-6 μεθυλο-5 διφαινυλο-4, 4 εξανόνη-3
ISOMETHADONE: DIMETHYLAMINO-6 METHYL-5 DIPHENYL-4, 4 HEXANONE-3
43.ΚΛΟΝΙΤΑΖΕΝΙΟ: (π-χλωροωενζυλο)-2 διαθυλαμινοαιθυλο-1 νιτρο-5 βνενζιμιδαζόλιο
CLONITAZENE: (P-CHLOROBENZYL)-2 DIETHYLAMINOETHYL-1 NITRO-5 BENZIMIDAZOLE
44.ΚΩΔΟΞΙΜΗ: Καρβοξυμεθυλοξίμη-6 της διυδροκωδεϊνόνης
CODOXINE: DIHYDROCODEINONE-CARBOXYMETHYLOXIME-6
45.ΛΕΒΟΜΕΘΘ\ΟΡΦΑΝΗ: (-)Μεθοξυ-3 Ν-μεθυλο-μορφινάνιο
LEVOMETHORHANE: (-)METHOXY-3 N-METHYL-MORPHINANE
46.ΛΕΒΟΜΟΡΑΜΙΔΙΟ: (-)[Μεθυλο-2 οξο-4 διφαινυλο-3, 3 (Πυρολιδινυλο-1)-4 βουτυλο]-4 μορφολίνη
LEVOMORAMIDE: (-)-3METHYL-2 OXO-4 DIPHENYL-3, 3 (PYRROLIDINYL-1)-4 BUTYL]-4 MORPHOLINE.
47.ΛΕΒΟΡΦΑΝΟΛΗ: (-)υΔΡΟΞΥ-3ν-ΜΕΘΥΛΟΜΟΡΦΙΝΆΝΙΟ
LEVORPHANOL: (-)-hydroxy-3n-methylmorphinane
48.ΛΕΒΟΦΑΙΝΑΚΥΛΟΜΟΡΦΑΝΙΟ: (-)-Υδροξυ-3Ν-φαινακυλομορφινάνιο
LEVOPHENACYLMORPHANE: (-)HYDROXY-3N PHENACYLMORPHINANE
49.ΜΕΘΑΔΟΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ: Κυανο-4 διμεθυλαμίνο-2 διφαινυλο-4, 4 βουτάνιο
METHADONE INTERMEDIAIRE: CYANO-4 DIMETHYLAMINO-2 DIPHENYL-4, 4 BUTANE
50.ΜΕΘΑΚΟΥΑΛΟΝΗ: Μέθυλο-2 (ο-τολουόλο)-3 κιναζολόνη-4
METHAQUALON: METHYL-2 (o-TOTYL)-3 QUINAZOLONE-4
51.ΜΕΘΥΛΟΔΕΣΟΡΦΙΝΗ: Μέθυλο 6-Δ6-δεσοξυμορφίνη
METHYLDESORPHINE: METHYL-6-D6- DESOXYMORPHINE.
52.ΜΕΘΥΛΟΔΙΥΔΡΟΜΟΡΦΙΝΗ: Μέθυλο-6 διυδρομορφίνη
METHYDIHYDROMORFHINE: METHYL-6 DIHYDROMORPHINE.
53.ΜΕΘΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ: (+)-ν, Α-δΙΜΕΘΥΛΑΦΑΙΝΥΛΑΙΘΥΛΑΜΊΝΗ
METHAMPHETAMINE: (x) – N,a –DIMETHYLPHENETHYLAMINE
54.ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΙΔΑΤΗ: α-Φαινυλοπιπεριδινο-2 οξικός μεθυλεστήρ
METHYLPHENIDATE: ESTER METHYLIQUE DE L' ACIDE A-PHENYL-PIPERIDINE-2 ACETIQUE
55.ΜΕΚΛΟΚΟΥΑΛΟΝΗ: 3-(Ο-ΧΛΩΡΟΦΑΊΝΥΛΟ)-2-ΜΈΘΥΛΟ-4 (3Η) Κιναζολινόνη
Μ4CLOQUALONE: 3-(o-CHLOROPHENYL)-2methyl-4 (3H) QUINAZOLINONE.
56.METAZOKINH: Ydrojy-2 trimeuylo-2,5,9benzomorf;anio-6,7
METAZOCINE: HYDROXY-2 TRIMETHYL-2,5,9 BENZOMORPHANE-6,7
56.ΜΕΤΟΠΟΝ: Μέθυλο-5 διυδρομορφινόνη
ΜΕΤΟΡΟΝ: METHYL-5 DIHYDROMORPHINONE
58.ΜΟΡΑΜΙΔΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ: Μεθυλο-2 μορφολινο-3 διφαινυλο-1, 1 προπανοκαρβοξυλικό οξύ
MORAMIDE INTERMEDIAIRE: ACIDE METHYL-2 MORPHOLOLINO-3 DIPHENYL-1, 1 PROPANECARBOXYLIQUE.
59.ΜΟΡΦΕΡΙΔΙΝΗ: (Μορφολινο-2 αιθυλο)-1 φαινυλο-4 πιπεριδίνο-καρβοξυλικός-4 αιθυλεστήρ.
ΜΟΡΠΗΕΔΙΔΙΝΕ: ΕΣΤΕΡ ETHY ΛιωΘΕ ΔΕ ΛΙ ΑΨΙΔΕ
(ΜΟΡΠΗΟΛΙΝΟ-2 ΕΤΗΥΛ-1 ΠΗΕΝΥΛ-4 PIPERIDINE CARBOXYLIQUE-4
60.ΜΟΡΦΙΝΗ ΜΕΘΥΛΟΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ και όλα τα μορφινικά παράγωγα μετά τερτοταγούς αζώτου.
BROMOMETHYLATE DE MORPHINE
ET AUTRES DERIVES MORPHINIQUES A AZONE QUATERNAIRE
61.ΜΥΡΟΦΙΝΗ: Μυριστυλοβενζυλομορφίνη
MYROPHINE: MYRISTYBENZYLMORPHINE
62.ΝΙΚΟΔΙΚΟΔΙΝΗ: Νικοτινυλο-6 διυδροκωδεϊνη
NICODICODINE: NOCOTINYL-6 DIHYDROCODEINE.
63.ΝΙΚΟΚΟΔΙΝΗ: Νικοτινυλο-6 Κωδεϊνη
NICOCODINE: NICOTINYL-6 CODEINE
64.ΝΙΚΟΜΟΡΦΙΝΗ: Δινικοτινυλι-3, 6 μορφίνη
NICOMORPHINE: DINICOTINYL-3, 6 MORPHINE
65.NOPAΚΥΜΕΘΑΔΟΛΗ: Α-(+)-Ακετοξυ-3 μεθυλαμινο-6 διφαινυλο-4, 4 επτάνιο
NORACYMETHADOL: ALPHA-(x) Aketojy-3 meuylamino-6 difainylo-4, eptanio
NORACYMETHADOL: ALPHA –(+)-ACETOXY-3 METHYLAMINO-6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANE
66.ΝΟΡΚΩΔΕΙΝΗ
NORCODEINE
67.ΝΟΡΛΕΒΟΡΦΑΝΟΛΗ : (-) – Υδροξύ –3 μορφιτάνιο
NORLEBORFANOLH: (-)-ydrojy-3 morfinario
NORLEVORPHANOL: (-)-HYDROXY-3 MORPHINANE.
68.ΝΟΡΜΕΘΑΔΟΝΗ: Διμεθυλάμινο-6 διφαινυλο-4, 4 εξακόνη-3
NORMETHADONE: DIMETHYLAMINO -6 DIPHENYL-4, 4 HEXANONE-3
69.ΝΟΡΜΟΡΦΙΝΗ: Δεμεθυλομορφίνη.
NOMORPHINE: DEMETHYLMORPHINE
70.ΝΟΡΠΙΑΝΟΝΗ: Διφαινυλο-4, 4 πιπερίδινο-6 εξανόνη-3
NORPIPANONE: DIPHENYL-4, 4 PIPERIDINO-6 HEXANONE-3
71.ΟΞΥΚΩΔΟΝΗ: Υδροξυ-14 διυδροκωδεϊνόνη
OXYCODONE: HYDROXY-14 DIHYDROCODEINONE
72.N-ΟΞΥΜΟΡΦΙΝΗ: Μορφινο-Ν-οξείδιο
Ν-OXYMORPHINE: MORPHINE-N-OXIDE
73.ΟΞΥΜΟΡΦΟΝΗ: Υδρυξυ-14 διυδρομορφινόνη
OXYMORPHONE: HYDROXY-14 DIHYDROMORPHINONE
74.ΠΕΘΙΔΙΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ: Α: Κυανο-4 μεθυλο-1 φαινυλο-4 πιπεριδίνη
PETHIDINE INTERMEDIAIRE A: CYANO-4 METHYL – 1 PHENYL – 4 PIPERIDINE
75.ΠΕΘΙΔΙΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ Β: φαινυλο-4 πιπεριδινοκαρβοξυλικός – 4 αιθυλεστήρ.
PETHYDINE INTERMEDIAIRE B:
PHENYL – 4 PIPERIDINE – CARBOXYLATE-4 D' ETHYLE.
76.ΠΕΘΙΔΙΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΣ Γ: Μεθυλο-1 φαινυλο-4 πιπεριδινοκαρβοξυλικό-4 οξύ.
PETHIDINE INTERMEDIAIRE C: ACIDE METHYLPHENYL – 4 PIPERIDINE – CARBOXYLIQUE – 4.
77.ΠΕΝΤΑΖΟΚΙΝΗ: Διμεθυλοαλλυλο-2 διμεθυλο-5,9 υδροξυ-2' βενζομορφάνιο
PENTAZOCINE: DIMETHYLALLYL – 2 DIMETHYL -5, 9 HYDROXY-2' BENZOMORPHANE.
78.ΠΙΜΙΝΟΔΙΝΗ: Φαινυλο – 4 (φαινυλαμινο – 3 προπυλο) – 1 πιπεριδινο – καρβοξυλικός – 4 αιθυλεστήρ
PIMINODINE: ESTER ETHYLIQUE DE L' ACIDE PHENYL-4 (PHENYLAMINO-3 PROPYL)-1 PIPERIDINE-CARBOXYLIQUE-4
79.ΠΙΡΙΤΡΑΜΙΔΙΟ ή ΠΙΡΙΝΙΤΡΑΜΙΔΙΟ: (Κυανο-3 διφαινυλο-3, 3 προπυλο) -1 (πιπεριδινο-1)-4 πιπεριδινο -4- καρβοξαμίδιο
PIRITRAMIDE OU PIRINITRAMIDE: (CYANO-3 DIPHENYL-3, 3 PROPYL)-1(PIPERIDINE-1)-4 PIPERIDINE -4- CARDBOXAMIDE
80.ΠΡΟΕΠΤΑΖΙΝΗ: Διμεθυλο-1, 3 φαιντλο – 4 προπιονοξυ- αζακυκλοεπτάνιο
PROHEPTAZINE: DIMETHYL-1,3 PHENYL-4 PROPIONOXY-4 AZACYCLOHEPTANE
81.ΠΡΟΠΕΔΙΝΗ: Μεθυλο-1 φαινυλοπιπεριδινο-4 καρβοξυλικός-4 ισοπροπυλεστήρ
PROPERIDINE: ESTER ISOPROPYLIQUE DE L' ACIDE METHYL-1 PHENYLPIPERIDINE-4 CARBOXY-LIQUE-4
82.ΠΡΟΠΙΡΑΝΗ: (Ν(1 –μεθυλο-2 πιπεριδινο – αιθυλο) –Ν-2 πυριδυλο-προπιοναμίνη
PROPIRANE: (N/1-METHYL-2 PIPERIDINOETHYL) –N-1 PYRIDYLPROPIONAMIDE
83.PAKEΜΕΘΟΡΦΑΝΗ: (+)- Μεθοξυ-3Ν- μεθυλομορφινάνιο
RACEMETHORPHANE: (x) – METHOXY – 3N-METHYLMORPHINANE
84.ΡΑΚΕΜΟΡΑΜΙΔΗ: (+) – [Μέθυλο-2 όξο-4 διφαινυλο -3, 3 (πυρολιδινυλο-1)-4 βουτυλο] μορφολίνη
RACEMORAMIDE: (+) [METHYL 2 OXO-4 DIPHENYL-3, 3 (PYRROLIDINYL-1)-4 BUTYL] MORPHOLINE
85.PAKEΜΟΡΦΑΝΗ: (+)-Υδροξυ-3Ν-μεθυλομορφινάνιο
RACEMORPHANE: (+)-HYDROXY-3 N-METHYLMORPHINANE
86.ΣΟΥΛΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ: Ν-[4[(μεθοξυμεθυλο)-1-[2θειενυλο) αιθυλο [4-πιπεριδυλο] προπιονανιλίδιο
SULFENTANYL: N-[4-(METHOXYMETHYL)-1- [2-(2THIENYL) ETHYL]-4 PIPERIDYL] ΠΡΟΠΙΟΝΑΝΙΛΙΔΕ
87.ΤΙΛΙΔΙΝΗ: (+) αιθυλ-TRANS -2- (διμεθυλαμινο) -1-φαινυλο-3 κυκλοεξενο-1-καρβοξυλάτη
TILIDINE: (+) – EΤΗΥΛ – ΤΡΑΝΣ -2- (DIMETHYLAMINO) -1- PHENYL -3 CYCLOHEXENE -1- CARBOXYLATE
88.ΤΡΙΜΕΠΕΡΙΔΙΝΗ: Τριμεθυλο -1,2,5 φαινυλο-4 προπιονοξυ – 4 πιπεριδίνη
TRIMEPERIDINE: TRIMETHYL -1,2,5 PHENYL -4 PROPIONOXY – 4 PIPERIDINE
89.ΥΔΡΟΚΩΔΟΝΗ: Διυδροκωδεϊδόνη
HYDROCODONE: DIHYDROXODEINONE
90.ΥΔΡΟΜΟΡΦΙΝΟΛΗ: Υδροξυ-14 διϋδρομορφίνη
HYDROMORPHINOL: HYDROXY-14 DIHYDROMORPHINE
91.ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΝΗ: Διϋδρομορφινόνη
HYDROMORPHONE: DIHYDROMORPHINONE
92.ΥΔΡΟΞΥΠΕΘΙΔΙΝΗ: Μ-Υδροξυφαινυλο-4 μεθυλο-1 πιπεριδινο – καρβοξυλικός – 4 αιθυλεστήρ
HDROXYPETHIDINE: ESTER ETHYLIWUE DE L'ACIDE MHYDROXYPHENYL-4 METHYL-1 PIPERIDINE-CARBOXYLIQUE-4
93.ΦΑΙΝΑΔΟΞΟΝΗ: Μορφολινο-6 διφαινυλο-4, 4 επτανόνη -3.
PHENADOXONE: MORPHOLINO-6 DIPHENYL-4, 4 HEPTANONE-3.
94.ΦΑΙΝΑΖΟΣΙΝΗ: Υδροξυ-2' διμεθυλο-5,9 φαινυλαιθυλο-2 βενζομορφάνιο-6,7
PHENAZOCINE: HYDROXY-2', DIMETHYL-5, 9 PHENETHYL-2 BENZOMORPHANE -6,7
95.ΦΑΙΝΑΜΠΡΟΜΙΔΙΟ: Ν-(Μεθυλο-1, πιπεριδινο-2 αιθυλο) προπιονανιλίδιο
PNENAMPROMIDE: N-(METHYL-1 ΠΙΠΕΡΙΔΙΝΟ-2 ETHYL)PROPIONANILIDE
96.ΦΑΙΝΚΥΚΛΙΔΙΝΗ: (ΦΑΙΝΥΛΟ-1 ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΟ) -1 πιπεριδίνη
PHENCYCLIDINE: (PNENYL – 1 CYXLOHEXYL) -1 PIPERIDINE
97.ΦΑΙΝΜΕΤΡΑΖΙΝΗ: Μεθυλο-3 φαινυλο-2 μορφολίνη
PHENMETRAZINE: METHYL-3 PHENYL-2 MORPHOLINE
98.ΦΑΙΝΟΜΟΡΦΑΝΗ: Υδροξυ – 3Ν- φαινυλαιθυλομορφινάνιο
PHENOMORPHANE: HYDROXY-3 n-PHENETH-YLMORPHINANE
99.ΦΑΙΝΟΠΕΡΙΔΙΝΗ: (Υδροξυ-3 φαινυλο-3 προπυλο) -1 φαινυλο – 4 πιπεριδινο – καρβοξυλικός – 4 αιθυλεστήρ
PHENOPERIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L' ACIDE (HYDROXY – 3 PHENYL – 3 PROPYL) -1 PHENYL-4 PIPERIDINE – CARBOXYLIQUE-4
100.ΦΑΙΝΤΑΝΥΛΗ: Ν-(Φαινυλαιθυλο – 1 πιπεριδυλο-4) προπιονανιλίδιο
PHENTANYL: N-(PHENETHYL – 1 PIPERIDYL -4) PROPIONANILIDE
101.ΦΟΛΚΩΔΙΝΗ ή ΦΟΛΚΩΔΕΙΝΗ: Μορφολινυλοαιθυλο – μορφίνη
PHOLCODINE: MORPHOLINYLETHYL MORPHINE
102.ΦΟΥΡΕΘΙΔΙΝΗ: (Τετραϋδροφουρφουρυλοξυαιθυλο -2) -1 φαινυλο – 4 πιπεριδινο – καρβοξυλικός- 4 αιθυλεστήρ
FURETHIDINE: ESTER ETHYLIQUE DE L' AXIDE (TETRAHYDROFURFURYLO-OJYETHYL-2)-1 PHENYL-4 PIPERIDINE – CARBOXYLIQUE-4.
103.Τα άλατα και τα ισομερή αυτών, εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται σε άλλο άρθρο.

(Με την παρ. 4 του άρθρου 32 του Ν. 3402/05, ΦΕΚ-258 Α' ορίζεται ότι : «Απαγορεύεται η κατοχή, αποθήκευση, πώληση και διακίνηση ναρκωτικών που πίνακα Γ του άρθρου 1 του ν. 1729/ 1987 ( ΦΕΚ 144 Α) στα παραρτήματα φαρμακείων των παραγράφων 1 και 2. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του α. ν. 1844/ 1939 ( ΦΕΚ 298 Α) , όπως εκάστοτε ισχύει»).

Η παραγωγή, εισαγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των ουσιών του πίνακα Γ', καθώς και των έτοιμων φαρμακοτεχνικών προϊόντων και ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες αυτές, γίνεται από νομικά και φυσικά πρόσωπα μέσω του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών με ευθύνη του Ε.Ο.Φ., ο οποίος εκδίδει τη σχετική άδεια και ελέγχει τη διαδικασία.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ
1.ΑΙΘΥΝΑΜΑΤΗ: Εστήρ του καρβαμιδικού οξέος μετά της αιθυλο-1 κυκλοεξανόλης
ETHINAMATE: CARBAMATE D' ETHINYL-1 CYCLOHEXYLE
2.ΑΙΘΥΛΟ ΛΟΦΛΑΖΕΠΑΤΗ: Αιθυλο 7-χλωρο 5-(οφλουροφαινυλο) – 2,3 – διυδρο-2-οξο- 1Η – 1,4 – βενζοδιαζεπίνη-3-καρβοξυλάτη
ETHYLLOFLAZEPATE: ETHYL 7 – CHLORO-5-(OFLUOROPHENYL)-2,3- DIHYDRO-2-OXO-1H-1,4-BENZODIAZEPINE -3- CARBOXYLATE
3.ΑΙΘΧΛΩΡΒΥΝΟΛΗ: Αιθυλο-β-χλωροβινυλο-αιθινυλοκαρβινόλη
ETHCHLORVYNOL: ETHYL-B-CHLOROVINYL-ETHINYL CARBINOL
4.ΑΛΑΖΕΠΑΝΗ: 7-χλωρο-1, 3-διυδρο-5-φαινυλο-1- (2, 2,2-τριφθορο-αιθυλο)-2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη
HALAZEPAN: 7-CHLORO-1, 3-DIHYDRO-5-PNENYL -1- (2,2,2-TRIFLUORO-ETHYL)-2H -1,4- BENZODIAZEPIN -2- ONE
5.ΑΛΟΞΑΖΟΛΑΜΗ: 10-βρωμο-11β-(ο-φθοροφαινυλο) 2, 3, 7 11β-τετρα-υδροξάζολο [3, 2-δ] [1,4]-βενζοδιαζεπιν-6 (5Η)-όνη
HALOXAZOLAM: 10-BROMO-11B(O-FLUOROPHENYL)-2,3,7,11B-TETRAHYDROOXAZOLO [3,2-D] [1,4]-BENZODIAZEPIN-6(5H)-ONE
6.ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ: 8-χλωρο-1 μεθυλο -6- φαινυλο-4Η-S-τριαζολο- [4,3-α] [1,4] βενζοδιαζεπίνη
ALPRAZOLAM: 8 CHLORO-1-METHYL -6- PHENYL -4 H- S-TRIAZOLO [4,3-A] [1,4] BENZODIAZEPINE.
7.ΑΜΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Αιθυλο-5 (μεθυλο-3 βουτυλο) -5 βαρβιτουρικό οξύ
AMOBARBITAL: ACIDE ETHYL – (METHYL-3 BUTYL)-5 BARBITURIQUE
8.ΑΜΦΕΠΡΑΜΟΝΗ: Διαιθυλαμινο -2 προπιοαινόνη
AMPHERPAMONE: DIETHYLAMINO-2 PROPIOPHENONE
9.ΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Διαιθυλο-5, 5 βαρβιτουρικό οξύ
BAARBITAL: ACIDE DIETHYL-5, 5 BARBITURIQUE
10.ΒΕΝΖΦΕΤΑΜΙΝΗ: Ν-βενζυλο-Ν,α-διμεθυλοφαιναιθυλαμίνη
BENZPHETAMINE: N-BENZYL-N, a-DIMETHYLPHENETHYLAMINE
11.ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗ: Ν-κυκλοπροπυλμεθυλ -7α (L-(5)-υδροξυ 1,2,2 – τριμεθυλπροπυλ) -6,14 –ενδοαιθανο -6,7,8,14 τετραϋδρονορροριπαβίνη
BUPRENORPHINE: N-CYCLOPROPYL-METHYL-7α (l-(5)-4ΗΥΔΡΟΧΥ -1,2,2 – TRIMETHYLPROPYL) -6,14 ΕΝΔΟΕΤΗΑΝΟ -6,7,8,14 TETRAHYDRO – NORORIPAVINE.
12.ΒΡΩΜΟΖΕΠΑΜΗ: 7-βρωμο -1,3 – διυδρο-5-(2 πυρίδιλο) 2Η-1, 4 βενζοδιαζεπιν-2-όνη
BROMAZEPAM: 7-BROMO – 1,3 – DIHYDRO -5-(2-PYRIDYL) -2H – 1,4-BENZODIAZEPIN -2-ONE
13.ΓΛΟΥΤΕΘΥΜΙΔΙΟ: Αιθυλο-2 φαινυλο-2 γλουταριμίδιο
GLUTETHIMIDE: ETHYL – 2 PHENYL – 2 GLUTARIMIDE
14.ΔΕΞΤΡΟΜΕΘΟΡΦΑΝΗ: D*Μεθοξυ-3Ν-μεθυλομορφινάνιο
DEXTROMETHORPHANE: D-METHOXY -3 N-METHYLMORPHINANE
15.δελοραζεπαμη: 7-χλωρο -5- (ο-χλωροφαινυλο) -1,3 διυδρο – 2Η -1,4 –βενζοδιαζεπιν -2-όνη
DELORAZEPAM: 7-CHLORO-5- (Ο-CHLOROPHENYL)-1,3-DIHYDRO-2H -1,4 – BENZODIAZEPIN -2- ONE
16.ΔΙΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-1,3-διυδρο-1-μεθυλο-5-φαινυλο -2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν -2- όνη
DIAZEPAM: 7-CHLORO-1,3-DIHYDRO -1-METHYL -5- PHENYL -2H- 1,4-BENZODIAZEPIN-2-ONE
17.ΕΣΤΑΖΟΛΑΜΗ: 8-χλωρο -6- φαινυλο -4Η -5- τριαζολο [4,3-α] [1,4] βενζοδιαζεπίνη
ESTAZOLAM: 8-CHLORO -6- PHENYL -4H -5- TRIAZOLO [4,3-A] [1,4] BENZODIAZEPINE
18.KAMAZEΠΑΜΗ: 7 –χλωρο- 1, Κ3-διυδρο -3- υδροξυ-1 μεθυλο -5- φαινυλο -2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2-όνη διμεθυλοκαρβαμάτη (εστέρας)
CAMAZEPAM: 7-CHLORO -1,3 – DIHYDRO -3- HYDROXY -1- METHYL -5PHENYL -2H- 1,4 – BENZODIAZEPIN -2-ONE DIMETHYLCARBAMATE (ESTER)
19.KETAZOΛΑΜΗ: 11-χλωρο – 8,12β –διυδρο -2,8- διμεθυλο – 12β – φαινυλο -4Η – [1,3]-οξαζινο – [3,2-δ] [1,4] βενζοδιαζεπίνη – 4,7 (6Η) –διόνη
ΚΕΤΑΖΟLAM: 11-CHLORO -8, 12b – DIHYDRO -2,8 – DIMETHYL – 12β – PHENYL -4H – [1,3]-OXAZINO- [3,2-D] [1,4]-ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΙΕ-4,7 (6Η) – ΔΙΟΝΕ.
20.ΚΛΟΜΠΑΖΑΜΗ: 7-χλωρο-1-μεθυλο-5-φαινυλο-1Η – 1,5-βενζοδιαζεπίνη -2,4 (3Η,5Η)- διόνη
CLOBAZAM: 7 – CHLORO-1-METHYL-5-PHENYL 1H-1,5-BENZODIAZEPINE -2,4 (3H, 5H) DIONE
21.ΚΛΟΝΑΖΕΠΑΜΗ: 5-(Ο-χλωροφαινυλο)-1,3-διυδρο-7-νιτρο-2Η -1,4-βενζοδιαζεπιν -2- όνη
CLONAZEPAM: 5- (O-CHLOROPHENYL)-1,3- DIHYDRO-7-NITRO 2H-1,4-BENZODIAZEPIN -2- ONE
22.ΚΛΟΞΑΖΟΛΑΜΗ: 10-χλωρο-11β (ο-χλωροφαινυλο)-2,3,7,11β- τετραϋδρο-οξαζολο-[3,2-δ] [1,4] βενζοδιαζεπίν -6-(5Η)-όνη
CLOXAZOLAM: 10-CHLORO-11B – (O-CHLOROPHEENYL) -2,3,7,11B TETRAHYDRO-OXAZOLO-[3,2-D4 [1,4] BENZODIAZEPIN -6- -(4H) –ONE
23.ΚΛΟΤΙΑΖΕΠΑΜΗ: 5-(ο-χλωροφαινυλο) -7-αιθυλο-1,3 –διυδρο-1- μεθυλο -2Η- θειενο [2,3-ε] [1,4] –διαζεπιν -2- όνη
CLOTIAZEPAM¨5-(Ο-CHLOROPHENYL) -7- ετηυλ-1,3 – DIHYDRO -1- METHYL -2H- THIENO [2,3-E] [1,4] DIAZEPIN-2-ONE
24.ΚΥΚΛΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: (Κυκλοεξεν-1υλο-1)-5 αιθυλο-5 βαρβιτουρικό οξύ.
CYCLOBARBITAL: ACIDE (CYCLOEXENE-1YL-1)-5 ETHYL – 5 BARBITURIQUE
25.ΜΑΖΙΝΔΟΛΗ: 5-(π-χλωροφαινυλο)-2, 5-διυδρο-3Η-ιμιδαζο (2,1-α)-ισοϊνδολο-5-όλη
MAZINDOL: 5-(P-CHLOROPHENYL)-2,5-DIHYDRO-3H-IMIDAZO (2,1-α) – ISOINDOL -5-OL
26.ΛΟΠΡΑΖΟΛΑΜΗ: 6-(ο-χλωροφαινυλο)- 2,4-διυδρο-2 [(4-μεθυλο-1 – πιπεραζινυλο) μεθυλενο]-8 νιτρο-1 Η-ιδιδαζο [1,2-α] [1,4] βενζοδιαζεπιν-1-όνη
LOPRAZOLAM: 6-(O-CHLOROPHENYL)-2,4-DIHYDRO-2—[(4-METHYL-1-PIPERAZINYL) METHYLENE]-8-NITRO-1H-IMIDAZO [1,2-A] [1,4] BENZODIAZEPIN-1-ONE
27.ΛΟΡΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-5 (ο-χλωροφαινυλο)-1 3-διυδρο-3-υδροξυ-2Η-1,4 βενζοδιαζεπιν-2-όνη
LORAZEPAM: 7 CHLORO-5- (O-CHLOROPHENYL)-1,3 – DIHYDRO-3-HYDROXY-2H- 1,4 BENZODIAZEPIN-2-ONE
28.ΛΟΡΜΕΤΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-5- (ο-χλωροφαινυλο)- 1,3-διυδρο-3-υδροξυ-1-μεθυλο 2Η-1,4 – βενζοδιαζεπιν -2-όνη
LORMETAZEPAM: 7-CHLORO-5- (O-CHLOROPHENYL), 1,3-DIHYDRO-3-HYDROXY-1- METHYL 2H-1,4 –BENZODIAZEPIN-2-ONE
29.ΜΕΔΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-2,3-διυδρο-1-μεθυλο-5-φαινυλο-1Η -1,4-βενζοδιαζεπίνη
MEDAZEPAMIN: 7-CHLORO-2,3-DIHYDRO-1- METHYL-5-PHENYL-1H-1,4-BENZODIAZEPINE
30.ΜΕΘΥΛΟΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Μεθυλο-1 αιθυλο-5 φαινυλο-5 βαρβιτουρικό οξύ
METHYLPHENOBARBITAL: ACIDE METHYL-1 ETHYL-5 PENTHYL-5 BARBITURIQUE
31.ΜΕΘΥΠΡΥΛΟΝΗ: Διαθυλο -3,3 διοξο -2,4 μεθυλο-5 πιπεριδίνη
METHYPRYLON: DIETHYL -3,3 DIOXO-2,4 METHYL-5 PIPERIDINE
32.ΜΕΠΡΟΒΑΜΑΤΗ: Δικαρβαμιδική μεθυλο-2 προπυλο-2 προπανοδιόλη-1,3
MEPROBAMATE: BICARBAMATE DE METHYL-2 PROPYL-2 PROPANEDIOL-1,3
33.ΝΙΜΕΤΑΖΕΠΑΜΗ: 1,3-διυδρο-1-μεθυλο-7-νιτρο 5-φαινυλο-2Η-1,4 βενζοδιαζεπιν-2-όνη
NIMETAZEPAM: 1,3-διυδρο 7-νιτρο-5-φαινυλο-2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη
34. ΝΙΤΡΑΖΕΠΑΜΗ :1,3 – διυδρο- 7- νιτρο- 5 – φαινυλο-2 Η – 1,4- βενζοδιαζεπιν- 2 - ονη
NITRAZEPAM: 1,3-DIHYDRO-7-NITRO-5- PHENYL -2H- 1,4 BENZODIAZEPIN -2-ONE
35.ΝΟΡΔΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο- 1,3-διυδρο-5-φαινυλο-2Η-1,4 βενζοδιαζεπιν-2-όνη
NORDAZEPAM: 7-CHLORO-1,3-DIHYDRO-5-PHENYL-2H-1,4-BENZODIAZEPIN-2-ONE
36.ΟΞΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο – 1,3-διυδρο -3- υδροξυ 5-φαινυλο -2Η- 1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη
OXAZEPAM: 7-CLORO -1,3-DIHYDRO -3- HYDROXY -5- PHENYL -2H -1,4 – BENZODIAZEPIN -2- ONE
37.ΟΞΑΖΟΛΑΜΗ: 10-ΧΛΩΡΟ-2,3,7,11Β-τετραϋδρο-2 μεθυλο-11β- φαινυλοξαζολο (3Μ2-δ) (1,4) βενζοδιαζεπιν-6 (5Η)-όνη
OXAZOLAM: 10-CHLORO -2,3,7, 11β –TETRAHYDRO-2 METHYL-11β-PHENYLOXAZOLO (3,2-D) (1,4) BENZODIAZEPIN-6(5H)-ONE
38.ΠΕΝΤΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Αιθυλο-5 (μεθυλο-1 βουτυλο)-5 βαρβιτουρικό οξύ
PENTOBARBITAL: ACIDE ETHYL-5 (METHYL-1 BUTYL)-5 BARBITURIQUE
39.ΠΙΝΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-1,3 διυδρο-5 φαινυλο-1- (2-προπυνυλο)-2Η-1,4 βενζοδιαζεπιν-2-όνη
PINAZEPAM: 7-CHLORO -1,3- DIHYDRO-5-PHENYL-1-(2-PROPYNYL)-2H-1,4-BENZODIAZEPIN -2-ONE
40.ΠΙΠΡΑΔΡΟΛΗ ή ΠΙΠΡΑΔΟΛΗ: Διφαινυλο-1,1 (πιπεριδυλο-2)-1 μεθανόλη
PIPRADROL: DIPHENYL-1,1 (PIPEDIDYL-2)-1 METHANOL
41.ΠΡΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-1- (κυκλοπροπυλομεθυλο)-1,3-διυδρο-5-φαινυλο-2Η-1,40-βενζοδιαζεπιν-2-όνη
PRAZEPAM: 7-CHLORO-1- (CYCLOPROPYLMETHYL)-1,3-DIHYDRO-5-PHENYL-2H-1,4-BENZODIAZEPIN-2-ONE
42.ΣΕΚΟΒΑΡΒΙΤΑΛΗ: Αλλυλο-5 (μεθυλο-1 βουτυλο)-5 βαρβιτουρικό οξύ
SECOBARBITAL: ACIDE ALLYL-5 (METHYL-1 BUTYL)-5 BARBITURIQUE
43.SPA: (-)-Dimeuylomino-1 difainylo-1,3 aiu;anio
SPA: (-) dimethylamino-1 diphenyl-1,2 ETHANE
44.φαινδιμετραζινη 9 (+)-3,4-διμεθυλο-2-φαινυλ-μορφολίνη
PHENDIMETRAZINE: (+-3,4-DIMETHYL-2- PHENYLMORPHOLINE
45.TEMAZEPAMH: 7-χλωρο- 1,3διυδρο-3- υδροξυ-1-μεθυλο-5-φαινυλο-2Η-1,4 βενζοδιαζεπιν-2 –όνη
ΤΕΜΑΖΕPAM: 7-CHLORO-1, 3-DIHYDRO-3-HDROXY-1-METHYL-5-PHENYL-2H-1,4 – BENZODIAZEPIN-2-ONE
46.ΤΕΤΡΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-5- (κυκλοεξεν-1-υλο)-1,3-διυδρο-1-μεθυλο-2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη
TETRAZEPAM: 7-CHLORO-5- (CYCLOEXEN-1-YL), 1,3-DIHYDRO-1-METHYL-2H-1,4- BENZODIAZEPIN-2—ONE
47.TRIAZOLAMH: 8-xlvro-6- (o-xvrofainylo)-1- meuylo-4H-S triazolo [4,3α] [1,4] βενζοδιαζεπίνη
TRIAZOLAM: 8-CHLORO-6-(O-CHLOROPHENYL)-1-METHYL-4H-S-TRIAZOLO [4,3-α] [1,4]ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕ
48.FAINOBARBITALH: Αιθυλο-5 φαινυλο-5 βαρβιτουρικό οξύ
PHENOBARBITAL: ACIDE ETHYL-5 PHENYL-5 BARBITURIQUE
49.ΦΑΙΝΤΕΡΜΙΝΙ: α,α-διμεθυλοφαιναιθυλαμίνη
PHENTERMINE: a-a-DIMETHYLPHENETHYLAMINE
50.ΦΘΟΡΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-1-[2-(διαιθυλαμινο) αιθυλο]-5-(ο-φθοροφασινυλο)-1,3-διυδρο-2Η-1,4-βενζοδιαζεπιν-2-όνη
FLURAZEPAM: 7-CHLORO-1- [2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]-5-(O-FLUORAPHENYL)-1,3 DIHYDRO-2H-1,4 – BENZODIAZEPIN-2-ONE
51.ΦΘΟΡΟΔΙΑΖΕΠΑΜΗ: 7-χλωρο-5-(ο-φθοροφαινυλο)-1,3 διυδρο-1 – μεθυλο- 2Η-1,4 – βενζοδιαζεπιν-2- όνη
FLUDAZEPAM: 7-(CHLORO-5 (O-FLUORAPHENYL)-1,3-DIHYDRO-1- METHYL -2H-1,4- BENZODIAZEPIN-2-ONE
52.ΦΘΟΡΟΝΙΤΖΑΖΕΠΑΜΗ: 5-(ο-φθοροφαινυλο)-1,3-διυδρο-1-μεθυλο-7-νιτρο-2Η-1,4- βενζοδιαζπιν-2-όνη
FLUNITRAZEPAMIN: 5-(O-FLUROPHENYL)-1,3 DIHYDRO-1-METHYL-7-NITRO-2H-1,4 – BENZODIAZEPIN-2-ONE
53.ΧΛΩΡΟΖΕΠΑΤΗ: 7-χλωρο-2,3-διυδρο-2-οξο-5-φαινυλο-1Η-1,4 βενζοδιαζεπίνη-3-καρβοξυλικό οξύ
CHLORAZEPATE: 7-CHLORO-2,3-DIHDRO-2- OXO-5-PHENYL-1H-1,4-ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΕ-3- CARBOXYIQUE ACIDE
54.XLVRODIAZEPOJEIDIO: 7- χλωρο -2-(μεθυλαμινο)-5-φαινυλο-3Η-1,4-βενζοδιαζεπίνη-4—οξείδιο
CHLORODIAZEPOXIDE: 7-CHLORO-2-(METHYLAPINO)-5-PHENYL-3H-1, 4-BENZODIAZEPINE -4-OXIDE.
55.Τα άλατα και τα ισομερή αυτών, εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται σε άλλη κατηγορία.

Η παραγωγή, εισαγωγή, μεταφορά αποθήκευση, προμήθεια των ουσιών του πίνακα Δ' καθώς και των έτοιμων φαρμακοτεχνικών προϊόντων και ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες αυτές, γίνεται από νομικά και φυσικά πρόσωπα μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής ναρκωτικών με ευθύνη του Ε.Ο.Φ., ο οποίος εκδίδει και τη σχετική άδεια. Η διάθεσή τους στα φαρμακεία, στις φαρμακαποθήκες και στα θεραπευτήρια γίνεται με ευθύνη και υπό τον έλεγχο του Ε.Ο.Φ.

Άρθρο 5 : Βασικά εγκλήματα
1."Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου (1.000.000) μέχρι εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών τιμωρείται όποιος:
α) Εισάγει στην επικράτεια ή εξάγει από αυτή διαμετακομίζει ναρκωτικά.
β) Πωλεί, αγοράζει, προσφέρει, διαθέτει ή διανέμει σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο, αποθηκεύει ή παρακαταθέτει ναρκωτικά ή μεσολαβεί σε κάποια από τις πράξεις αυτές.
γ) Εισάγει ναρκωτικά ή διευκολύνει την εισαγωγή τους σε στρατόπεδα, αστυνομικά Κρατητήρια, σωφρονιστικά καταστήματα, καταστήματα ανηλίκων κάθε κατηγορίας ή τόπους ομαδικής εργασίας ή διαβίωσης ή σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή αναρρωτήρια.
δ) Αναμιγνύει με οποιονδήποτε τρόπο ναρκωτικά σε τρόφιμα, ποτά ή άλλα είδη προορισμένα ή πρόσφορα να εισαχθούν στον ανθρώπινο οργανισμό.
ε) Παρασκευάζει είδη του μονοπωλίου ναρκωτικών ή οποιαδήποτε ναρκωτική ουσία ή παράνομα εισάγει, προμηθεύεται, παράγει, παρασκευάζει, πωλεί, διαθέτει, μεταφέρει, κατέχει ή διανέμει πρόδρομες ουσίες που αναφέρονται στους πίνακες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, ή όργανα ή σκεύη, γνωρίζοντας ότι χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παράνομη παραγωγή, καλλιέργεια ή παρασκευή ναρκωτικών ή εν γένει για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους οι πρόδρομες αυτές ουσίες εισήχθησαν, εξήχθησαν, διακομίστηκαν ή μεταποιήθηκαν.
στ) Καλλιεργεί ή συγκομίζει οποιοδήποτε φυτό του γένους της κάνναβης, το φυτό της μήκωνος της υπνοφόρου, οποιοδήποτε είδος φυτού του γένους ερυθρόξυλο, καθώς και οποιοδήποτε άλλο φυτό από το οποίο παράγονται ναρκωτικές ουσίες.
ζ) Κατέχει ή μεταφέρει ναρκωτικά με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο είτε στο έδαφος της επικράτειας είτε παραπλέοντας ή διασχίζοντας την αιγιαλίτιδα ζώνη είτε ιπτάμενος στον ελληνικό εναέριο χώρο.
η) Αποστέλλει ή παραλαμβάνει εν γνώσει του δέμαrα, δείγματα χωρίς εμπορική αξία ή επιστολές που περιέχουν οποιοδήποτε ναρκωτικό ή δίνει εντολή σε άλλον για όμοια αποστολή ή παραλαβή.
θ) Διαθέτει σε άλλους οποιονδήποτε χώρο για χρήση ναρκωτικών ή διευθύνει κατάστημα στο οποίο γίνεται κατά σύστημα χρήση ναρκωτικών ή αποτελεί μέλος του προσωπικού τέτοιου καταστήματος και γνωρίζει τη χρήση αυτή.
ι) Συντελεί με οποιανδήποτε τρόπο στη διάδοση της χρήσης των ναρκωτικών.
ια) Νοθεύει ή πωλεί νοθευμένα είδη του μονοπωλίου ναρκωτικών.
ιβ) Καταρτίζει πλαστή, νοθεύει ή χρησιμοποιεί πλαστή ή νοθευμένη ιατρική συνταγή χορήγησης ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνησή τους.
ιγ) Οργανώνει, χρηματοδοτεί, κατευθύνει ή εποπτεύει με οποιονδήποτε τρόπο την τέλεση κάποιας από τις ανωτέρω αναφερόμενες πράξεις ή δίνει σχετικές οδηγίες ή εντολές.
2. Αν η πράξη έχει τελεστεί με περισσότερους τρόπους από τους προβλεπόμενους στην προηγούμενη παράγραφο, αφορά όμως την ίδια ποσότητα ναρκωτικών, στον υπαίτιο επιβάλλεται μία μόνο ποινή, κατά την επιμέτρηση της οποίας λαμβάνεται υπόψη η συνολική εγκληματική δράση του" (αντικ. άρθρου 5 από άρθρο 10 του Ν. 2161/93, ΦΕΚ Α' 119).

Άρθρο 6 : Διακεκριμένες περιπτώσεις.
1. "Με κάθειρξη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών και με χρηματική ποινή πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δρχ. μέχρι εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δρχ. τιμωρείται ο παραβάτης του άρθρου 5:
α) Αν με τη διάπραξη του εγκλήματος τούτου διευκόλυνε ή απέκρυψε τη διάπραξη άλλων εγκλημάτων και β) Αν είναι υπάλληλος (άρθρο 13 στοιχ. α' του Π.Κ.), ο οποίος λόγω της υπηρεσίας του ασχολείται με τα ναρκωτικά και ιδίως με τη φύλαξή τους ή τη δίωξη των παραβατών του νόμου αυτού ή το έγκλημα συνδέεται με την υπηρεσία του.
2. Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται ο υπαίτιος της πράξης του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχ. γ' του νόμου αυτού, εφόσον ανήκει στο προσωπικό των καταστημάτων ή των ιδρυμάτων στα οποία τέλεσε την πράξη.
3. Με τις ποινές της παραγράφου 1 τιμωρείται και όποιος:
α) Εισάγει ναρκωτικά ή διευκολύνει την εισαγωγή ή διακίνησή τους σε σχολικές μονάδες οποιασδήποτε βαθμίδας και εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλες μονάδες κατάρτισης, επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης, εκτός αν η εισαγωγή έγινε για την εκτέλεση εγκεκριμένου εκπαιδευτικού ή ερευνητικού προγράμματος.
β) Εισάγει ναρκωτικά, διευκολύνει την εισαγωγή ή διακίνησή τους σε χώρους άθλησης, κατασκηνώσεων, ορφανοτροφείων, φροντιστηρίων ή χώρους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ή διανομής των ενόπλων δυνάμεων ή σε χώρους συγκέντρωσης μαθητών ή σπουδαστών για εκπαιδευτικούς ή αθλητικούς σκοπούς ή για κοινωνική δραστηριότητα.
γ) Πωλεί, προσφέρει, διαθέτει, διανέμει ναρκωτικά σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο σε χώρους που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τους παραπάνω χώρους ή μεσολαβεί σε κάποια από τις πράξεις αυτές" (αντικ. του άρθρου 6 από άρθρο 11 του Ν. 2161/93, ΦΕΚ Α' 119).

Άρθρο 7 : Κατάχρηση ιδιότητας γιατρών και φαρμακοποιών
1. Με την ποινή του άρθρ. 5 τιμωρείται :
α) Ο γιατρός που εκδίδει συνταγή για τη χορήγηση ναρκωτικών, αν και γνωρίζει ότι δεν υπάρχει πραγματική και συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη, ή ο γιατρός που χορηγεί φάρμακα τα οποία περιέχουν με οποιανδήποτε μορφή ναρκωτικά, γνωρίζοντας ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν για παρασκευή ναρκωτικών.
β) Ο φαρμακοποιός ή έμπορος φαρμάκων υγιεινά, ο διευθυντής ή υπάλληλος φαρμακείου ή οποιοσδήποτε άλλος στο φαρμακείο, ο οποίος εν γνώσει του χορηγεί ναρκωτικά χωρίς την προσήκουσα κατά τους όρους του νόμου ιατρική συνταγή ή με βάση μη προσήκουσα συνταγή ή πέρα απ' όσα αναγράφονται σ' αυτή.
1. Η χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτησης απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση η χορήγηση των ουσιών αυτών επιτρέπεται από: α) δημόσιες, ειδικές προς τούτο, μονάδες στις οποίες χορηγείται η σχετική άδεια, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μετά από γνώμη του Ο.ΚΑ.ΝΑ., β) τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., μετά από σχετική άδεια που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Στις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζονται ειδικώς οι ουσίες, των οποίων επιτρέπεται η χορήγηση και οι όροι κάτω από τους οποίους θα χορηγούνται.
2. Η χορήγηση ανταγωνιστικών ουσιών που αδρανοποιούν τη λειτουργία των υποδοχέων των οπιούχων επιτρέπεται για τις ενδείξεις που αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μετά από γνώμη του Ο.ΚΑ.ΝΑ. καθορίζονται ειδικώς οι ουσίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης, συνταγογράφησης και διάθεσης των ουσιών αυτών από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και ιατρούς.
3. Όποιος χορηγεί ουσίες για υποκατάσταση της εξάρτησης, κατά παράβαση αυτής της διάταξης και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2161/1993.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μπορεί να καθορίζονται οι γενικοί όροι, οι προϋποθέσεις και άλλες λεπτομέρειες για την εκτέλεση και εφαρμογή προγραμμάτων υποκατάστασης από δημόσιους φορείς – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. Ε ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 2955/01, ΦΕΚ-256 Α'. Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΤΟΥ Ν. 2716/99 (ΦΕΚ-96 Α') ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΟ Ν. 2191/93, ΑΡΘΡΟ 12, ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ Τις ΠΑΡ. 2, 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ [Τέλος Τροποποίησης]
5.Με όμοια απόφαση ορίζονται ποια από τα σκευάσματα ή ιδιοσκευάσματα υπάγονται στους πίνακες του άρθρου 4 και ο τύπος και το σχήμα της θεωρημένης διπλότυπης συνταγής της παραγράφου 3 του άρθρου 7, η οποία για τα φάρμακα που υπάγονται στον πίνακα Δ' θα είναι διαφορετική και δύναται να είναι και επαναλαμβανόμενη.- (Καταργήθηκε η παρ. 5 από το άρθρο 12 Ν. 2161/93, ΦΕΚ Α' 119).

"Άρθρο 8 : Επιβαρυντικές περιστάσεις
[Αρχή Τροποποίησης]
Με ισόβια κάθειρξη και με χρηματική ποινή είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα (29.412) ευρώ μέχρι πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε (588.235) ευρώ τιμωρείται ο παραβάτης των άρθρων 5, 6 και 7, αν είναι υπότροπος ή ενεργεί κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή ενεργεί με σκοπό να προκαλέσει τη χρήση ναρκωτικών ουσιών από ανηλίκους ή χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο ανήλικα πρόσωπα κατά την τέλεση των παραπάνω πράξεων ή μετέρχεται κατά την τέλεση των πράξεων αυτών ή προς το σκοπό διαφυγής του τη χρήση όπλων ή οι περιστάσεις μαρτυρούν ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 3189/03, ΦΕΚ-243 Α' [Τέλος Τροποποίησης]
Ως υπότροπος θεωρείται όποιος έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος εντός της προηγούμενης δεκαετίας ή σε βαθμό πλημμελήματος εντός της προηγούμενης πενταετίας" (αντικ. άρθρου 8, έτσι όπως είχει αντικατασταθεί από το άρθρο 13 του Ν. 2161/93, ΦΕΚ Α' 119, από την παρ. 15β του άρθρου 2 του Ν. 2479/97, ΦΕΚ-67 Α').

Άρθρο 8 (4139/13)
Συνταγές χορήγησης ναρκωτικών και παραβάτες αυτών
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 22, ιατροί ή οδοντίατροι ή κτηνίατροι που εκδίδουν συνταγές, οι οποίες αναγράφουν ναρκωτικά κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, τιμωρούνται με πρόστιμο από τριακόσια (300) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, που επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ.. Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί, κατά την ίδια διαδικασία, και πρόσκαιρη παύση εξάσκησης του επαγγέλματος από δεκαπέντε (15) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 22, φαρμακοποιοί που εκτελούν τέτοιες συνταγές τιμωρούνται ομοίως με πρόστιμο από τριακόσια (300) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, και με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από τρεις (3) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες, κατά τις διατάξεις του νόμου περί επιθεωρήσεως των φαρμακείων.

Άρθρο 9 (4139/13)
Χορήγηση ναρκωτικών από φαρμακοποιούς
1. Απαγορεύεται στους φαρμακοποιούς η χορήγηση ναρκωτικών φαρμάκων για ημερήσια χρήση σε ποσότητα ανώτερη της επιτρεπόμενης από την ελληνική φαρμακοποιία ημερήσιας δόσης, και αν ακόμη αναγράφεται τέτοια από τον ιατρό, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκδόθηκε ειδική άδεια του Υπουργείου Υγείας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών. Σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις και μέχρι την έκδοση της ανωτέρω αδείας είναι δυνατή η χορήγηση σε χρονίως πάσχοντες για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου από την οποία πάσχουν, ναρκωτικών φαρμάκων για ημερήσια χρήση σε ποσότητα ανώτερη της επιτρεπόμενης από την Ελληνική Φαρμακοποιία ημερήσιας δόσης, με την προσκόμιση πρωτότυπης ιατρικής συνταγής.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 22, οι φαρμακοποιοί που χορηγούν ναρκωτικά φάρμακα κατά παράβαση του άρθρου αυτού τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από το νόμο περί επιθεωρήσεως φαρμακείων. Οι σχετικές αποφάσεις του οικείου Περιφερειάρχη, οι οποίες επιβάλλουν ποινή προστίμου, κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και στο Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας του τόπου όπου έλαβε χώρα η παράβαση. Όσοι τιμωρήθηκαν δύο φορές διώκονται και ποινικώς και τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών.

Περιπτώσεις
Κωδεϊνούχα:
o Απλή ιατρική συνταγή (η οποία συνοδεύει την ηλεκτρονική) για ποσότητα έως 200mg (1 κουτί tb. Lonarid-N ή 1 κουτί sup. LonaridN)
o Μονόγραμμη συνταγή θεωρημένη -στρογγυλή σφραγίδα- από Νομαρχία για ποσότητα έως 400mg (2 κουτιά tb. Lonarid-N ή 3 κουτιά supp. Lonarid-N ή 1 κουτί tb. Lonalgal)
o Δίγραμμη θεωρημένη από την Νομαρχία για ποσότητες άνω των 400 mg (3 και άνω κουτιά tb. Lonarid-N, 4 κουτιά και άνω supp. Lonarid-N ή 2 κουτιά και άνω tb. Lonalgal)
Ουσίες του πίνακα Δ (tavor, lexotanil, κλπ)
o Τα φάρμακα του πίνακα Δ του νόμου 1729/87 χορηγούνται με μονόγραμμη συνταγή αριθμημένη, χωρίς να είναι θεωρημένη από την Νομαρχία [2]

Σκευάσματα φεντανύλης (durogesic, matrifen, abstral κλπ)
o Για την χορήγησή τους απαιτείται συνταγή σε διπλή κόκκινη διαγράμμιση και θεωρημένη από τη Νομαρχία. Ορίζεται ως μέγιστη ημερήσια δόση τα 300 μg/hr. και ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 15ΗΜΕΡΩΝ. Η κάθε συνταγή είναι δυνατό να επαναλαμβάνεται κάθε 15 ημέρες. Σε περίπτωση που η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί (σε περίπτωση καρκινοπαθούς), θα πρέπει να χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, κατόπιν αδείας της Διευθύνσεως Υγείας της οικείας Νομαρχίας.
o Σε περίπτωση που στη συνταγή με σκεύασμα φεντανύλης αναγράφεται και άλλο φάρμακο του Ν. 1729/87, τότε οπωσδήποτε χορηγείται μετά από απόφαση της Νομαρχίας.
Άλλα σκευάσματα που χορηγούνται Δίγραμμη συνταγή θεωρημένη από την Νομαρχία o ΜΟΡΦΙΝΗ.
Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3amp (μέγιστη ημερήσια δόση). o ΠΕΘΙΔΙΝΗ. Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3 amp των 100 mg ή 5 των 50 (μέγιστη ημερήσια δόση).
o MORFICONTIN. Χορηγείται μόνο μετά από απόφαση της Νομαρχίας με την προσκόμιση διατακτικής στο όνομα του φαρμακοποιού.
o DOLCONTIN TABL. (10Χ 60mg) Χορηγείται μέχρι δύο κουτιά ανά συνταγή (δόση για 5 ημέρες). o ROMIDON TABL. Μόνο ένα κουτί σε κάθε συνταγή. o ROMIDON AMP. Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή. o ZIDERON AMP. Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ΤΡΙΜΗΝΕΣ & ΕΞΑΜΗΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ. Σε αυτή την περίπτωση σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας (Αρ. Πρωτ. 4533/16-09-2013), μετά από ερώτηση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ρεθύμνης, η κάθε ηλεκτρονική συνταγή ναρκωτικών πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη πρωτότυπη ειδική συνταγή, είτε είναι απλή συνταγή του Ν.3459/2006 (μονή κόκκινη γραμμή) είτε είναι ειδική συνταγή (διπλή κόκκινη γραμμή) και η οποία φυλάσσεται στο φαρμακείο επί τριετία. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως ΔΕΝ εκδίδεται μια ειδική συνταγή για ναρκωτικά που περιέχει τα φάρμακα αυτά σε ποσότητα τριμήνου ή εξαμήνου, ΑΛΛΑ εκδίδονται ΤΡΕΙΣ Ή ΈΞΙ συνταγές ακριβώς ίδιες όσον αφορά την ποσότητα των ναρκωτικών για τη θεραπεία μηνός, ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, όπου στην πρώτη αναγράφεται <>, στη δεύτερη <> και στην τρίτη <> ΚΛΠ και η καθεμία από αυτές συνοδεύει την ηλεκτρονική συνταγή τη χρονική στιγμή που πρέπει να εκτελεστεί.

 

 


Find Us on Facebook

Τα πιο δημοφιλή

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-Φάρμακα του Ν.1729

17 Ιουλ 2014 Ναρκωτικά Ν. 3459/2006

ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ

08 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις

Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

22 Μάι 2014 Φαρμακευτικός Σύλλογος Ευβοίας

Αντιτετανικός ορός και εμβολιασμός

09 Σεπ 2014 Επιστημονική Ενημέρωση

Γενικοί Κανόνες Συνταγογράφησης

13 Αυγ 2014 Κανόνες Συνταγογράφησης - Συμμετοχές Φαρμάκων

ΕΟΠΥΥ ΧΑΛΚΙΔΑ-Πρώην ΟΠΑΔ

12 Αυγ 2014 Χρήσιμα Τηλέφωνα / Διευθύνσεις