ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1) -Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης του επιπέδου της μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 2009/92 της ειδικότητας «Τεχνικός φαρμάκων καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων» ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή

-Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου Β' κύκλου σπουδών τμήματος «Βοηθών Φαρμακείου» ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή

-Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου Α' κύκλου σπουδών ειδικότητας «Υπαλλήλων Φαρμακείου» ή ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2) Πρακτική άσκηση 1 ή 2 χρόνια ανάλογα με το πτυχίο
3) Επιτυχείς εξετάσεις (πραγματοποιούνται 4-6 φορές το χρόνο)

Περισσότερα...

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

ΟΙ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ:

1)Πτυχίο Φαρμακευτικής Ελληνικού πανεπιστημίου ή ισοτιμία πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ για αποφοίτους από σχολή ξένης χώρας.
2)Πρακτική άσκηση 12 μήνες (6 μήνες σε φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό, 3 μήνες σε φαρμακείο Νοσοκομείου, 3 μήνες σε φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό ή σε φαρμακείο Νοσοκομείου).
3)Επιτυχείς εξετάσεις

Περισσότερα...

Γενικές Αρχές της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας έχοντας υπ' όψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Νόμου 3601/28 "περί συστάσεως Φαρμακευτικών Συλλόγων".
Την με αριθ. 1896/9.12.92 πρόταση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
Την με αριθμ. Υ. 1938/9.12.92(ΦΕΚ Β' 727/92) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α' 137/85) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα", το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α' 154/85) "Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηοη των διατάξεων του Ν. 1712/1987."
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
Την με αριθμ. 382/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε:

Θέτουμε σε ισχύ τον κατωτέρω κώδικα της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας, αποτελούμενο από 35 άρθρα.

Περισσότερα...

efimeries

koinoniko-farmakeio