Ν.4254/14: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν4046/12 και άλλες διατάξεις ("εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ")- υποπαράγραφος ΣΤ1

 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1.: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ? ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
1. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 36
1. Το επάγγελμα του αδειούχου φαρμακοποιού και η λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου από
αδειούχο φαρμακοποιό, όπως προσδιορίζεται από τον. 5607/1932 (Α΄ 300), όπως αυτός ισχύει, δεν υπόκεινται
σε κανένα περιορισμό πλην των σχετικών με τα πληθυσμιακά όρια.»

Περισσότερα...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 13/06/2014 

Αριθμ. Πρωτ.  1828

Προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

 

Θέμα: «Ενημέρωση για τις ρυθμίσεις του άρθρου 75 του Ν. 4257/2014»


Κατόπιν ενεργειών του Π.Φ.Σ., αλλά και τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων, το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη στην ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης για την τακτοποίηση του ζητήματος των τοποθετημένων επιγραφών σε όψεις κτηρίων, που απασχολεί πολλούς συναδέλφους μας.  

Έτσι σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93) ορίστηκε ότι εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου (ήτοι από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ στις 14.4.2014), όσοι έχουν τοποθετήσει επιγραφές σε όψεις κτιρίων, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 56 του άρθρου 2 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ Α΄ 79, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) πλην των στεγών, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ Α΄ 224 – επιγραφές), πρέπει να τις προσαρμόσουν στο περιεχόμενο των ρυθμίσεων αυτών, όπως ισχύουν κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Κατά το διάστημα αυτό δεν επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για τις προαναφερθείσες παραβάσεις.

Στην παρ. 2 ορίζεται ότι οφειλές από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για τις παραβάσεις της προηγούμενης παραγράφου και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 51 του ως άνω νόμου, και ουχί του 53, ως εσφαλμένως αναφέρεται στο κείμενο, κατόπιν διευκρινιστικής εγκυκλίου (αρ. πρωτ. 23334/06.6.2014) του Υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα λοιπόν με την παρ. 2 του άρθρου 51 εξαιρούνται μεν και δεν υπάγονται στη ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Δήμους από κάθε είδους πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών, αλλά σε κάθε περίπτωση η εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει στην εφάπαξ εξόφληση των οφειλών με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Τέλος σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75, παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των αξιόποινων πράξεων της παραγράφου 1 που έχουν τελεστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου.
 

Με εκτίμηση
Εκ της Νομικής Υπηρεσίας


Διευρυμένο ωράριο

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Η τελική εγκύκλιος για το ωράριο

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων σύμφωνα την υπΆ αριθ.πρωτ.ΔΥΓ3(β)/ΓΠοικ.109282/7-10-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2251/10-10-2011Β΄)».


Σε συνέχεια της υπ΄αρ.πρωτ.ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.οικ 124531/9-11-2011 εγκυκλίου μας με θέμα «Εφαρμογή της υπΆ αριθ.πρωτ.ΔΥΓ3(β/ΓΠοικ.109282/7-10-2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2251/10-10-2011Β΄) «Λειτουργία των φαρμακείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 36 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31.Α΄)» θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Περισσότερα...

Η ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

ΠΦΣ: Η διημέρευση και η διανυκτέρευση είναι υποχρεωτική για όλους τους φαρμακοποιούς
 
 
Αριθμ. Πρωτ. 1618 
Προς τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Κορίνθου 
Κοινοποίηση: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας 
 
Θέμα: «Απάντηση στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 39/06.5.2014 έγγραφο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορίνθου» 
 
Σε απάντηση του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 39/06.5.2014 εγγράφου σας, επαγόμεθα τα εξής: 
Περισσότερα...

efimeries

koinoniko-farmakeio